Fyr­ver­ke­ri­er sköts in­ne i gym­nas­tik­sal

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

En gym­pa­sal i Sol­na har ut­satts för van­da­li­se­ring. Nå­gon har ta­git sig in i lo­ka­len och tänt på fyr­ver­ke­ri­pjä­ser, med sto­ra ska­dor på golv och väg­gar som följd.

Sun­nan­sko­lans gym­pa­sal på Ha­galunds­ga­tan i Sol­na har i hel­gen ut­satts för van­da­li­se­ring. Nå­gon el­ler någ­ra har ta­git sig in i lo­ka­len och tänt på fyr­ver­ke­ri­pjä­ser, med sto­ra ska­dor på golv och väg­gar som följd. Nu mås­te sa­len sa­ne­ras och re­no­ve­ras.

– Jag tyc­ker att det är ”ett för­ban­nat skit­be­te­en­de” som drab­bar Sol­nas barn och äld­re som nu un­der fle­ra da­gar in­te kom­mer att kun­na ut­nytt­ja lo­ka­len för de ak­ti­vi­te­ter de bru­kar ha där, sä­ger Pe­ter Ed­holm (L), kul­tur- och fri­tids­kom­mu­nal­råd i Sol­na.

Lo­ka­len dis­po­ne­ras av kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en som hyr ut den till oli­ka id­rotts­för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner för ak­ti­vi­te­ter. Men un­der den gång­na hel­gen, då gym­pa­sa­len in­te var ut­hyrd, har nå­gon el­ler någ­ra ta­git sig in och ”ro­at” sig med fy­ra av fle­ra fyr­ver­ke­ri­pjä­ser som bränt hål, smält sön­der golv och ska­dat väg­gar­na. Dess­utom har pap­pers­hand­du­kar spri­dits ut över he­la sa­len och i om­kläd­nings­rum­men har dun­kar med vad som ser ut att va­ra tvål­lös­ning slängts på gol­vet och kle­tat ner ut­rym­me­na.

Pe­ter Ed­holm be­rät­tar att gym­pa­sa­len pre­cis ha­de stä­dats med ex­tra golv­vård un­der fre­da­gen. Nu kom­mer det att ta 1–2 vec­kor in­nan lo­ka­len är åter­ställd.

– Och skat­te­be­ta­lar­na får stå för no­tan när lo­ka­len ska sa­ne­ras och re­pa­re­ras, sä­ger han.

Kom­mu­nen har po­li­san­mält ska­de­gö­rel­sen. Öp­pen för­sko­la i bot­ten­plan Gym­pa­sa­len lig­ger en trap­pa upp i bygg­na­den, bred­vid Kom­vux. På bot­ten­vå­ning­en lig­ger Öpp­na för­sko­lan, där för­s­kol­lä­ra­re Se­pi­deh Za­far job­bar. För­sko­lan an­vän­der in­te gym­pa­sa­len, men hon blir än­då led­sen när hon hör vad som hänt.

– Det är jät­tetrå­kigt när så­dant här hän­der. Men det är ing­en bra be­lys­ning i om­rå­det, det är gans­ka mörkt. Vi har pra­tat med kom­mu­nen om att det be­hövs mer ga­tu­be­lys­ning. Jag tror att det är på gång, men det är synd att det ska be­hö­va hän­da nå­got först, sä­ger hon.

DYSTER SYN. Den­na syn möt­te de som kom för att trä­na i Sun­nan­sko­lans gym­pa­sal i mån­dags.

Kul­turoch fri­tids­kom­mu­nal­råd i Sol­na. PE­TER ED­HOLM ( L).

Sa­len mås­te nu sa­ne­ras och re­no­ve­ras – kost­na­der som skat­te­be­ta­lar­na får stå för. KRATER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.