”Jer­ka” hedras i ny do­ku­men­tär på SVT

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

I mars 2018 kom det tra­gis­ka be­ske­det att Jer­ry Wil­li­ams ha­de av­li­dit vid 75 års ål­der. För att hed­ra Sol­na­so­nen sän­der SVT en ny­pro­du­ce­rad do­ku­men­tär om rock­le­gen­da­ren.

Erik Fern­ström, mer känd som Jer­ry Wil­li­ams, föd­des 1942 i Hu­vuds­ta och slog ige­nom re­dan 1963. Då var han och ban­det The Vi­o­lents för­band för The Be­at­les un­der de­ras Sve­ri­ge­tur­né.

Ef­ter det bör­ja­de en lång kar­riär för Jer­ry och den tog ny fart i slu­tet på 80-ta­let då den le­gen­da­ris­ka plat­tan ”JW” kom. Den in­ne­höll de sto­ra hit­sen ”Did I tell you” och ”It star­ted with a lo­va af­fair”. Och det blev även star­ten på att en helt ny ge­ne­ra­tion fick upp ögo­nen, och öro­nen, för Sol­na- so­nens rock’n’roll-mu­sik.

Un­der åren gjor­de Jer­ry mäng­der med tur­né­er, krogsho­wer och nya al­bum. Dess­utom var han en åter­kom­man­de ar­tist i Allsång på Skan­sen. Sho­wa­de in i det sista 2013 bör­ja­de han att så smått av­slu­ta kar­riä­ren med sin ”Fa­rewell Show”, som gick på Cir­kus och även på tur­né i Sve­ri­ge. Dock kun­de Wil­li­ams in­te hål­la sig ifrån sce­nen ut­an gjor­de en li­veshow till vid namn ”Man mås­te få li­ra”. Den på­gick mel­lan 2015 och 2017 och var en stor suc­cé.

Det var dock det sista som al­la fans fick se med roc­ki­ko­nen Jer­ry Wil­li­ams. Den 25 mars 2018 av­led han 75 år gam­mal av can­cer och sörj­des av ett helt land. Min­nes­pro­gram på SVT Nu, drygt nio må­na­der se­dan det tra­gis­ka be­ske­det, kom­mer det en ny­pro­du­ce­rad SVT-do­ku­men­tär om hans liv.

– Vän­ner och mu­si­ker­kol­le­gor be­rät­tar om den Jer­ry de kän­de, om hur han var som män­ni­ska och som vän. Med rock’n’rol­len i hjär­tat, so­ci­a­lis­men i blo­det och en jäv­la mas­sa sväng un­der­höll han Sve­ri­ge i näs­tan 60 år. Det var en be­tald hob­by­verk­sam­het en­ligt ho­nom själv, för han äls­ka­de det han gjor­de, sä­ger Ma­ria Jäm­te­lid, pro­jekt­le­da­re på SVT till news­ner.

I min­nes­pro­gram­met kom­mer fle­ra av hans gam­la kom­pi­sar och kol­le­gor att pra­ta om sin gam­la vän.

– I pro­gram­met med­ver­kar bland an­nat Ola Hå­kans­son, som känt Jer­ry se­dan 60-ta­let och som var den som pro­du­ce­ra­de Jer­rys dun­der­hit ”Did I Tell You”. Bo­dy­buil­dern Ulf Bengts­son be­rät­tar om hur han blev kom­pis med Jer­ry när han med­ver­ka­de i pro­gram­met Jer­ry Wil­li­ams show i slu­tet av 70-ta­let, sä­ger Jäm­te­lid.

– Det kom­mer ock­så va­ra mas­sa ka­non­lå­tar och här­li­ga klipp från SVT:s ar­kiv.

Do­ku­men­tä­ren sän­des i tis­dags på SVT 1 och kan ses på SVT play i ett halv­år fram­ö­ver.

Det var en be­tald hob­by­verk­sam­het en­ligt ho­nom själv, för han äls­ka­de det han gjor­de.

FO­TO: SVT

Jer­ry Wil­li­ams blev 75 år gam­mal. SJUTTIOFEM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.