Fort­satt po­pu­lärt att hy­ra kon­tor i Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER -

ning­ar åter­finns sex styc­ken i Sol­na, vil­ket in­ne­bär en de­lad förstap­lats till­sam­mans med Stock­holms stad. Ha­gas­ta­den lig­ger i bå­de Sol­na och Stock­holm och har där­för räk­nats för bå­da kom­mu­ner­na. till Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (7 880 kvm). I pla­ce­ring­en ba­kom kom For­tums in­hyr­ning vid Sol­na Uni­ted, nä­ra sta­tio­nen. Den hyrs ut via Skans­ka och in­ne­fat­tar 7 800 kvadrat­me­ter och af­fä­ren blev klar i slu­tet på de­cem­ber. Där sker tro­lig in­flytt­ning i ok­to­ber 2019.

På plats 10 (Sol­na Strand), 11 (Are­nas­ta­den) samt 12 ( Ha­gas­ta­den) finns även Sol­na med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.