SOL­NA PA MIL­JAR­DER - TROTS BYGGKRISEN

De närms­ta åren ska Sol­na be­ta­la över en mil­jard till sto­ra bygg­pro­jekt i kom­mu­nen. En sum­ma sta­den hop­pas få in från fas­tig­hets­bo­lag – trots byggkrisen.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Sol­na är in­vol­ve­ra­de i fy­ra sto­ra bygg­pro­jekt där sta­den har för­bun­dit sig att skju­ta till 1,3 mil­jar­der kro­nor. Tan­ken är att de sto­ra bygg­bo­la­gen suc­ces­sivt ska täc­ka in be­lop­pet ge­nom så kal­la­de ex­plo­a­te­rings­bi­drag när man får mar­kan­vis­ning­ar och kan byg­ga fram­för allt bo­stads­rät­ter med hög och snabb av­kast­ning.

Det här är pro­jek­ten: Gu­la Lin­jen till Are­nas­ta­den – Sol­nas del på 600 mil­jo­ner kro­nor är i prin­cip täckt.

Mäl­ar­ba­nan – drag­ning­en ge­nom Sol­na kos­tar cir­ka 1,5 mil­jar­der kro­nor. Sol­na skju­ter till 600 mil­jo­ner för att få de­lar av spå­ren in­tunn­la­de. Än­nu inga ex­plo­a­te­rings­bi­drag. Tun­nel­ba­nesta­tio­nen

vid Ha­galund – kos­tar 1,2 mil­jar­der. Sol­nas del be­stod ur­sprung­li­gen i 850 mil­jo­ner. Sta­ten har skju­tit till 200 mil­jo­ner och fas­tig­hets­bo­la­get Vei­dekke yt­ter­li­ga­re 100 mil­jo­ner i ex­plo­a­te­rings­bi­drag. Åter­står för Sol­na del: 550 mil­jo­ner. Sim­hal­len vid Ul­riks­dals IP – kos­tar to­talt 320 mil­jo­ner kro­nor. Sol­na står för 150 mil­jo­ner som man hop­pas få in ge­nom ex­plo­a­te­rings­bi­drag. Än­nu inga ex­plo­a­te­rings­bi­drag.

Ska in­te be­las­ta

Tan­ken är att Sol­nas del i de sto­ra bygg­pro­jek­ten in­te ska be­las­ta Sol­na­bor­na. 1,3 mil­jar­der mot­sva­rar mer än en tred­je­del av kom­mu­nens års­bud­get på cir­ka 3 mil­jar­der kro­nor.

Hit­tills har det har in­te va­rit någ­ra pro­blem att få in peng­ar­na. Fas­tig­hets­bo­la­gen har kö­at för att få kom­ma in på Sol­nas stek­he­ta bo­stads­mark­nad. Fram till nu.

Kur­vor­na för fram­för allt bo­stads­rät­ter pe­kar ner­åt och i fle­ra om­rå­den är lä­gen­he­ter som ti­di­ga­re sål­des re­dan på rit­bor­det fort­fa­ran­de ut­an äga­re.

Bud­get­sats­ning­ar skjuts upp

Grann­kom­mu­nen Sundbyberg har re­dan tving­ats tän­ka om. 250 mil­jo­ner i tänk­ta ex­plo­a­te­rings­bi­drag har in­te flu­tit in i den takt det var tänkt. Fle­ra bygg­pro­jek­tet har in­te kom­mit igång. Progno­ser­na har fått skri­vas om och bud­get­sats­ning­ar skjuts på fram­ti­den.

Skul­le in­be­tal­ning­ar av ex­plo­a­te­rings­bi­drag från bygg­bo­lag för­se­nas på­ver­kar det kom­mu­nens eko­no­mi all­var­ligt.

Sol­nas op­po­si­tions­po­li­ti­ker är kri­tis­ka:

– Sol­na är ing­en iso­le­rad ö. Skul­le in­be­tal­ning­ar av ex­plo­a­te­rings­bi­drag från bygg­bo­lag för­se­nas på­ver­kar det kom­mu­nens eko­no­mi all­var­ligt. Det är en risk­fylld stra­te­gi att ba­ra för­li­ta sig på ex­tern fi­nan­sie­ring för att få still stånd vik­ti­ga sam­hälls­in­ve­ste­ring­ar, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ar­ne Öberg (S). Får ned­håll av V Han får med­håll av Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­re Sand­ra Lind­ström:

– Det här är in­te ga­ran­te­ra­de in­täk­ter. Med tan­ke på hur osä­ker mark­na­den ser ut finns det en risk att Sol­na­bor­na i slutän­dan får be­ta­la med för­säm­rad väl­färd, sä­ger hon.

Kom­mun­sty­rel­sens ord- fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) kän­ner in­te sam­ma oro som op­po­si­tio­nens fö­re­trä­da­re.

– Sta­den har in­te fått någ­ra sig­na­ler från ak­tu­el­la ex­plo­a­tö­rer att de öns­kar skju­ta ex­plo­a­te­rings­pro­jek­ten fram­åt i ti­den, sä­ger han.

Han po­äng­te­rar att Sol­na, till skill­nad från Sundbyberg, in­te bud­ge­te­rar för för­vän­ta­de ex­plo­a­te­rings­in­täk­ter. Om ex­plo­a­te­rings­bi­drag in­te fly­ter in i för­vän­tad takt har Sol­na möj­lig­het att an­vän­da de­lar av sta­dens fi­nan­si­el­la till­gång­ar, det så kal­la­de rö­rel­se­ka­pi­ta­let.

– Verk­sam­he­ten står in­te och fal­ler med att ex­plo­a­te­rings­pro­jek­ten blir av, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

BÖR­JAN. Klaus Han­sen Vik­ström, vice vd Fa­be­ge, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) och Pe­ter Ed­holm (L), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämnd fyl­ler på em­bry­ot till den fram­ti­da sim­hal­len.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

SIM­HAL­LEN. En vi­sion av hur sim­hal­len ska se ut. Sol­na bi­drar med 150 mil­jo­ner.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

Här ska de nya spå­ren in­tunn­las. Sol­na står för 600 mil­jo­ner kro­nor. MÄL­AR­BA­NAN.

En vi­sion av hur upp­gång­en vid Gel­bgju­tar­ga­tan i Ha­galund kan kom­ma att se ut.

Ju­ve­len ny stads­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.