Här kan du slänga gra­nen

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Vad är Cros­sFit?

Cros­sFit är en trä­nings­form och sport som byg­ger på funk­tio­nell högin­ten­siv trä­ning. Kom­bi­na­tio­nen av tyngd­lyft­ning, gym­nas­tik och kon­di­tion gör att trä­ning­en blir va­ri­e­ran­de och ro­lig.

Vem kan trä­na Cros­sFit?

Al­la, det är det som är tjus­ning­en! Man kan all­tid an­pas­sa öv­ning­ar och vik­ter ut­i­från rör­lig­het, styr­ka och even­tu­el­la ska­dor. Vi har idag med­lem­mar mel­lan 12 och 65 år – och de har ald­rig mått fy­siskt bätt­re se­dan de bör­ja­de trä­na hos oss.

Vad skil­jer Cros­sFit Te­gen från ett van­ligt gym?

Ge­men­ska­pen och stäm­ning­en! För­u­tom att trä­na gil­lar vi att ar­ran­ge­ra fes­ter, klubb­mäs­ter­skap och mid­da­gar. Hos oss har många fun­nit vän­ner som gör bå­de trä­ning­en och fri­ti­den än­nu ro­li­ga­re. Cros­sFit är ock­så en sport och pas­sar där­för även dig som gil­lar att täv­la.

Vad in­går i Te­gens med­lem­skap?

I vå­rat med­lem­skap in­går ”open gym” för egen trä­ning dyg­net runt – året om.

Vi har ett 30-tal coachled­da klas­ser per vec­ka. Trä­ning­ar­na blir väl­digt kva­li­ta­ti­va ef­tersom det är det max tio del­ta­ga­re i var­je grupp. Vi vill att al­la vå­ra med­lem­mar ska få den hjälp de be­hö­ver för att kun­na ut­veck­las så myc­ket som möj­ligt.

Vå­ra klas­ser har ock­så oli­ka in­rikt­ning­ar med bland an­nat ”pre­hab”, kon­di­tion, team­trä­ning­ar, ny­bör­jar­trä­ning­ar och tyngd­lyft­ning med fo­kus på olym­pis­ka lyft.

Hos oss in­går även en väl ge­nom­tänkt trä­nings­pro­gram­me­ring för att du slip­pa pla­ne­ra din trä­ning själv och sam­ti­digt få en så snabb och ska­de­fri ut­veck­ling som möj­ligt.

COACHNING. In­för var­je pass har vi tek­nik­ge­nom­gång. God tek­nik är näm­li­gen a och o för att bli stark och mi­ni­me­ra ska­de­ris­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.