Mo­tion om att ändra För­val­ta­rens kö­reg­ler

Mitt i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Gary Ae­li­us, Full­mäk­ti­ge­le­da­mot och grupple­da­re för SD Sund­by­berg

Hur vet­tigt är det att ut­sock­nes tar vå­ra lä­gen­he­ter, me­dan Sund­by­ber­ga­re blir ut­an? För­val­ta­rens lä­gen­he­ter bör till helt över­vä­gan­de del gå till Sund­by­ber­ga­re!

En­ligt da­gens kö­reg­ler får För­val­ta­rens hy­res­gäs­ter och ung­do­mar skriv­na i Sund­by­berg 1,5 poäng. Öv­ri­ga 1 poäng per dag. Ma­jo­ri­te­ten i bo­stads­kön ut­görs av ic­ke Sund­by­ber­ga­re, så allt­för många lä­gen­he­ter går till des­sa

Jag la­de vid full­mäk­ti­ge den 21 mars en mo­tion om änd­ring av För­val­ta­rens kö­reg­ler (se hem­si­dan). Jag för­slår att Sund­by­ber­ga­re får 3 poäng per dag och att öv­ri­ga åläggs en års­av­gift på 500 kro­nor.

Ut­bu­det av tom­ma lä­gen­het har mins­kat och då blir det än vik­ti­ga­re att för­bätt­ra Sund­by­ber­gar­nas vill­kor. För­sla­gen skul­le mins­ka kön och bätt­re gyn­na Sund­by­ber­gar­na, som sig bör!

Åter­står att se om öv­ri­ga par­ti­er ock­så står upp för Sund­by­ber­gar­na och age­rar snart. En sak är klar: Vi Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter käm­par för Sund­by­ber­gar­nas bäs­ta!

FOTO: PRIVAT

Gary Ae­li­us (SD).

FOTO: MICHAEL FOLMER

KÖ. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vill ändra kö­reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.