Stop­pa onö­di­ga re­no­ve­ring­ar

Mitt i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Ga­ry Ae­li­us, full­mäk­ti­ge­le­da­mot och grupple­da­re för SD Sund­by­berg

Jag minns när För­val­ta­ren stam­byt­te för 10 år se­dan. Hy­ran höj­des med 500 kro­nor. Idag hand­lar det om 3000-4000 kro­nor el­ler mer. In­te rim­ligt i vå­ra ögon!

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na krä­ver bra bo­stä­der till rim­li­ga hy­ror! Kan and­ra kom­mu­ner, så kan Sund­by­berg! Sund­by­ber­gar­na skall in­te be­hö­va gå på knä­na el­ler tving­as flyt­ta så snart det blir frå­ga om re­no­ve­ring­ar. Många är oro­li­ga för att det snart blir de­ras tur. Sta­den skall istäl­let vär­na si­na in­vå­na­re!

Där­för mo­tio­ne­ra­de SD Sund­by­berg vid full­mäk­ti­ge den 25 april om att stop­pa onö­di­ga re­no­ve­ring­ar och orim­li­ga hy­res­höj­ning­ar!

Vi kom­mer all­tid att käm­pa för Sund­by­ber­gar­nas bäs­ta!

FO­TO: PRI­VAT

Ga­ry Ae­li­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.