Or­ga­ni­se­ra en gång för al­la

Är du en av dem som tit­tar och suc­kar; i ga­ra­get, gar­de­ro­ben, skaf­fe­ri­et el­ler för­rå­det? Of­ta sam­lar vi på oss mer än vi be­hö­ver, och även om vi ren­sar ur så fylls hyl­lor och lå­dor snabbt igen. För­va­ringsdrott­ning­en Pau­li­na Dra­gan­ja vet hur du fix­ar hem­ma

Sundbybergdirekt - - BO­STAD - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Låt hem­met ge­nom­gå en or­dent­lig vår­städ­ning – och låt in­te pro­jek­tet stan­na där. I Pau­li­na Dra­gan­jas bok ”Or­ga­ni­se­ra och för­va­ra hem­ma – ett pro­jekt i vec­kan” tack­las ett om­rå­de i ta­get. Med ett tyd­ligt av­grän­sat upp­drag per vec­ka un­der ett helt år ska­par du en fun­ge­ran­de ord­ning från grun­den – och lär dig hur du be­hål­ler den lång­sik­tigt.

Hur stä­dat det är hem­ma, vems tur det är och vem som gör vad är en stän­dig käl­la till frik­tion i vå­ra hem. Vis­sa är pen­dan­ter, vis­sa är slar­vi­ga – men de all­ra fles­ta kan dra nyt­ta av li­te ord­ning och ru­ti­ner.

– Vi mår bra av ru­ti­ner, be­rät­tar Da­vid Was­ku­ri, psy­ko­log och so­ci­o­nom. Det är ett sätt att ta hand om sig själv. Män­ni­skan har be­hov av oli­ka sa­ker, och för att sä­ker­stäl­la att vi till­freds­stäl­ler vå­ra be­hov är det bra att vi tids­be­stäm­mer vis­sa sa­ker. Stres­sar vi för myc­ket kan vi be­hö­va en ru­tin att vi­la i. Ru­ti­ner an­vänds fak­tiskt som te­ra­pi vid stress och de­pres­sion.

Vad gäl­ler ru­ti­ner i hem­met så kan ett or­ga­ni­se­rat hem spa­ra myc­ket tid. Tid som istäl­let kan läg­gas på an­nat; till ex­em­pel åter­hämt­ning el­ler en ro­lig hob­by.

In­nan du bör­jar sor­te­ra kan det va­ra bra att läg­ga en tan­ke på för­va­ring­en, be­rät­tar Pau­li­na Dra­gan­ja. Vil­ken typ som pas­sar dig bäst häng­er ihop med vad det är du ska för­va­ra, var det ska för­va­ras och hur of­ta du ska an­vän­da sa­ker­na. Be­hö­ver du in­te kom­ma åt dem spe­ci­ellt of­ta så går det all­de­les ut­märkt att läg­ga in dem i lå­dor som stap­las ovan­på varand­ra. Har du dä­re­mot ett be­hov av att kom­ma åt in­ne­hål­let så är det bätt­re att sat­sa på ut­drags­ba­ra lå­dor.

Det gäl­ler ock­så att hit­ta en struk­tur som fun­kar för just dig. För­va­rings­lös­ning­ar gör en del av det job­bet, men res­ten mås­te du fak­tiskt gö­ra själv. Med struk­tur me­nas att du ska grup­pe­ra sa­ker som hör ihop och tän­ka ige­nom i vil­ket ut­rym­me var­je pryl hör hem­ma, så att det blir lo­giskt för al­la i hus­hål­let. Här kan du be­hö­va le­ka li­te de­tek­tiv och psy­ko­log, be­rät­tar Pau­li­na Dra­gan­ja. Fun­de­ra över hur di­na ru­ti­ner ser ut och hur du fak­tiskt an­vän­der di­na sa­ker.

Sist men in­te minst så be­hö­ver du få in rätt ru­ti­ner. Det är näm­li­gen ru­ti­ner­na som av­gör om ord­ning­en blir lång­va­rig el­ler in­te. Om du kon­se­kvent stäl­ler till­ba­ka sa­ker­na på sin rät­ta plats så kom­mer ord­ning­en att be­hål­las, och då blir var­da­gen väl­digt myc­ket enkla­re. Grund­ar­be­tet med ren­san­det, för­va­ring­en och struk­tu­rer­na hjäl­per dig på tra­ven.

FO­TO: PRES­SILD

OP­TI­ME­RA YTAN. Oav­sett hur li­ten el­ler stor din tvätt­stu­ga el­ler ditt tvättut­rym­me är så finns det sätt att op­ti­me­ra ytan.

FO­TO: PRESS­BILD

SPA­RA PENG­AR. I kyl­skåp, frys och skaf­fe­ri lö­nar det sig of­ta eko­no­miskt att hål­la ord­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.