Nu har bygg­tak­ten i Sum­pan stan­nat av

In­täk­ter för bygg­lov och markupp­lå­tel­ser mins­kar kraf­tigt

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson 070-78 72 078 ulrica.andersson@ di­rekt­press.se

Se­dan ju­li 2017 har bygg­tak­ten i Sund­by­berg i prin­cip helt av­stan­nat. Nu vän­tas bygg­nads- och till- stånd­s­nämn­den gå näs­tan fy­ra mil­jo­ner kro­nor back.

Bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den vän­tas gå näs­tan fy­ra mil­jo­ner kro­nor back i år. Skä­let är mins­ka­de in­täk­ter för bygg­lov och markupp­lå­tel­ser.

Ny­bygg­na­tions­tak­ten har ”näs­tan av­stan­nat helt se­dan ju­li 2017”, skri­ver för­valt­ning­en i bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­dens se­nas­te må­nads­rap­port.

Fär­re sto­ra bygg­lov­san­sök­ning­ar kom­mer in, när fas­tig­hets­bo­la­gen har svårt att få ny­pro­duk­tion sålt.

Nämn­dens to­ta­la bud­get för 2018 är 21,7 mil­jo­ner kro­nor.

Re­dan nu vi­sar nämn­den ett mi­nus­re­sul­tat på 1,5 mil­jo­ner kro­nor, ef­ter årets förs­ta två må­na­der. ”Den nedåt­gå­en­de tren­den för bygg­lov och markupp­lå­tel­se för­vän­tas fort­sät­ta un­der he­la 2018 och även un­der 2019”, skri­ver för­valt­ning­en.

– Det har gått ner jät­te­myc­ket. Vi är in­täkts­fi­nan­si­e­ra­de, får vi in­te in bygg­lov har vi svårt att hål­la vår bud­get, sä­ger bygg­lovs­che­fen Per Dun­berg.

För att räd­da eko­no­min kom­mer va­kan­ta tjäns­ter in­te att till­sät­tas. Nå­gon ny mil­jö­chef kom­mer i dags­lä­get in­te att re­kry­te­ras då nu­va­ran­de går i pen­sion.

En höj­ning av tax­an för markupp­lå­tel­se kom­mer att ses över, i hopp om att få in mer peng­ar.

Un­der 2017 har kom­mu­nen be­vil­jat bygg­lov för 650 bo­stä­der, al­la un­der förs­ta halv­å­ret. I år har det sökts bygg­lov för 27 lä­gen­he­ter hit­tills.

– Bygg­bo­lag som in­te byg­ger för eg­na peng­ar mås­te säl­ja för en viss kvot, 60– 70 pro­cent, in­nan de kan bör­ja byg­ga. Är det nå­gon­stans man ska brom­sa är det vid upp­star­ten av nya pro­jekt, sä­ger Per Dun­berg.

Att det in­te byggs li­ka myc­ket är in­te ett en­skilt fe­no­men i Sund­by­berg, en­ligt ho­nom. Sund­by­berg kon­kur­re­rar med fle­ra and­ra om­rå­den i när­he­ten. Mark­na­den på­ver­kas även av tuf­fa­re amor­te­rings­krav för den som kö­per en bo­stads­rätt.

Ar­be­tet med att ta fram de­talj­pla­ner på­går som van­ligt på kom­mu­nen, en­ligt Per Dun­berg, som in­te tror att pro­ble­met kom­mer va­ra kon­stant. Nå­gon spric­kan­de bo­stads­bubb­la är det in­te hel­ler tal om:

– Vi har ett gans­ka starkt be­hov av bo­stä­der. Sund­by­berg är fort­fa­ran­de väl­digt at­trak­tivt.

Bygg­tak­ten i Sund­by­berg har näs­tan helt stan­nat av. Bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den vän­tas nu gå fy­ra mil­jo­ner kro­nor back på ute­bliv­na in­täk­ter. ”Vi har ett gans­ka starkt be­hov av bo­stä­der. Sund­by­berg är fort­fa­ran­de väl­digt at­trak­tivt.”

STOPP. Knappt någ­ra bygg­lov­san­sök­ning­ar har kom­mit in se­dan i som­ras. Ny­pro­duk­tion är svår­sålt och bygg­bo­la­gen brom­sar där de in­te­satt igång pro­duk­tio­nen, en­ligt kom­mu­nen.

FOTO: ULRICA ANDERSSON/ARKIV

STOPP. Bygg­tak­ten har av­stan­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.