MER LJUS SKAPAR TRYGGHET

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Bra be­lys­ning är en av många trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der i Sund­by­berg. Riss­ne­bon Ma­rie Bro­berg är en av fle­ra Sund­by­bergs­bor som an­ser att bra ljus skapar en tryg­ga­re käns­la i kom­mu­nen.

Ma­rie Bro­berg, Riss­ne­bo

är ute på pro­me­nad med fy­ra vec­kor gam­la dot­tern Ve­ra i barn­vagn. För ett par år se­dan gjor­de kom­mu­nen en sats­ning på ute­mil­jön i Riss­ne. ”Det har ren­sats bland buskage och man har lagt till be­lys­ning”, sä­ger hon. Att ytor in­te känns stäng­da, med till ex­em­pel höga buskage, är vik­tigt för hen­ne. ”Be­lys­ning är ald­rig fel, man kän­ner en an­nan sä­ker­het. Man kän­ner sig all­tid säk­ra­re om det finns and­ra män­ni­skor i när­he­ten.”

Ka­rin Andersson, Duv­bo

tyc­ker att be­lys­ning är vik­tigt, sär­skilt vid gång­ba­nor, och att man tän­ker på att in­te trä­dens löv skym­mer lam­por­na. ”Kom­mu­nen för­sö­ker hö­ja trygg­he­ten. Men vi kanske mås­te ta­la om för dem var det be­hövs be­lys­ning, det är in­te så lätt för kom­mu­nen att ha koll på var det känns otryggt”, sä­ger hon.

Christos Or­fani­dis, Riss­ne­bo.

Be­lys­ning­en i Riss­ne skil­jer sig in­te från and­ra stäl­len han bott på, kon­sta­te­rar Christos Or­fani­dis, ny­in­flyt­tad Riss­ne­bo se­dan två da­gar till­baks. ”Om det är allt­för mörkt och kallt kän­ner man sig li­te otrygg, när det är li­te folk ute ef­ter 18–19 på kväl­len. Det är så myc­ket som hän­der, man mås­te se sig om”, sä­ger han.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.