IBTISAMS GO­DA GÄRNING I PÅSK

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jonas Carls­son

Fri­sö­ren Ib­ti­sam Sa­lim vill gö­ra nå­got ex­tra snällt i påsk. Där­för bju­der hon in hem­lö­sa till sa­long­en för gra­tis klipp­ning.

I sex år har hem­lö­sa er­bju­dits gra­tis klipp­ning i Sund­by­bergs sim­hall un­der ju­len. Nu vill Ib­ti­sam Sa­lim er­bju­da klipp­ning även un­der lång­fre­da­gen ef­ter att ha bli­vit in­spi­re­rad av en ge­ne­rös kund.

– Det bör­ja­de med en kund som vil­le skän­ka sitt hår. Sen såg jag att de ha­de gjort nå­got sånt här med klipp­ning för hem­lö­sa i sim- hal­len ock­så, sä­ger Ib­ti­sam ”Bes­ma” Sa­lim på sa­long­en Oletrix i Sund­by­berg.

Bes­ma har själv en bak­grund som flyk­ting och där­för vet hon att myc­ket kan hän­da folk som de in­te rår för. I en del si­tu­a­tio­ner be­hö­ver män­ni­skor hjälp.

– Det här är verk­li­gen nå­got mänsk­ligt jag vill gö­ra. Det är in­te nå­gons fel att man ham­nat i fat­tig­dom. Jag ham­na­de i krig, men det var in­te mitt fel, sä­ger hon.

Bes­ma själv flyd­de från sta­den Mo­sul 2003 när USA gick in i Irak.

– Jag kun­de in­te va­ra kvar där för att jag är kris­ten. Det blev en slags mobb­ning mot krist­na, sä­ger hon och un­der­stry­ker att al­la har rätt att tro på vad de vill oav­sett om man är kris­ten el­ler mus­lim.

Den gra­tis fru­kosten och klipp­ning­en för hem­lö­sa äger rum på sa­long­en Olextrix på Tu­le­ga­tan 2. Bes­ma vet re­dan nu att 20 styc­ken hem­lö­sa dy­ker upp via Sund­by­bergs kyr­ka och hon ute­slu­ter in­te att gö­ra om det.

– Det är ro­ligt, var­för in­te? Det är skönt att hjäl­pa and­ra, sä­ger hon.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

FO­TO: JONAS CARLS­SON

KLIPP­NING. Ib­ti­sam Sa­lim ska klip­pa hem­lö­sa på lång­fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.