Fri­da lyf­ter kvin­nors rät­tig­he­ter

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

För­ra vec­kan var Fri­da Jons­son från Stjärn­jou­ren hos FN för att träffa and­ra som ar­be­tar för flic­kors och kvin­nors rät­tig­he­ter.

– Jag ska spri­da det till al­la vå­ra fan­tas­tis­ka vo­lon­tä­rer, vad vi kan lä­ra av and­ra, sä­ger hon.

FN:s kvin­no­kom­mit­té, CSW (Com­mis­sion on the sta­tus of wo­men), ska till­sam­mans med med­lems­län­der­na kom­ma över­ens om mål, fram­steg och stra­te­gi­er för att stär­ka kvin­nors rät­tig­he­ter.

Un­der vec­kan ord­nas se­mi­na­ri­er kring det­ta hos FN i New York, med del­ta­ga­re bå­de från med­lems­län­der och från or­ga­ni­sa­tio­ner.

Fri­da Jons­son, ord­fö­ran­de i Stjärn­jou­ren i Sund­by­berg, är där. Hon är en av fle­ra re­pre­sen­tan­ter från sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­nen Flic­ka­platt­for­men och åker för and­ra året i rad.

– Vi är här för att lyf­ta flic­ka-per­spek­ti­vet. Det är lätt att det blir bort­glömt att in­nan man blir kvin­na så är man flic­ka. Flic­kor tack­las med and­ra pro­blem, som mås­te lyf­tas och be­käm­pas, sä­ger hon.

Hon lär sig ock­så väl­digt myc­ket av de and­ra del­ta­gar­na.

– Flic­kor på lands­byg­den i Afri­ka be­hö­ver pen­nor och pap­per för att kun­na gå i sko­lan. Ju läng­re väg de har för att häm­ta vat­ten, desto far­li­ga­re är det för dem. Här har vi di­gi­ta­la över­grepp. Men det är än­då sam­ma struk­tu­rer; sam­ma för­tryck tar sig oli­ka ut­tryck, sä­ger Fri­da Jons­son.

Att det ska av­sät­tas tid och peng­ar för att ut­bil­da lä­ra­re, och and­ra som job­bar med unga, i frå­gor kring sex och sam­lev­nad är en vik­tig frå­ga här i Sund­by­berg. Stjärn­jou­ren ar­be­tar mer pre­ven­tivt och Kvin­no­jou­ren är den or­ga­ni­sa­tion som stöt­tar när nå­gon far il­la.

– Även om vi får myc­ket stöd kan man in­te helt outsour­ca ar­be­tet. Det är vik­tigt att kom­mu­nen tar eg­na ini­ti­a­tiv och har eg­na team. Det är ett sam­hälls­pro­blem och bör lö­sas av sam­häl­let, sä­ger Fri­da Jons­son.

FO­TO: ROKIBATH ALASSANE

LYF­TER. Fri­da Jons­son, ord­fö­ran­de i Stjärn­jou­ren i Sund­by­berg, är i New York för att lyf­ta flic­kors per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.