Nya MP-ledningen kom­plet­te­rar varand­ra

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Emelie Til­le­gård har er­fa­ren­het som ledare och Annika Hir­vo­nen Falk är van po­li­ti­ker – så ska de kom­plet­te­ra varand­ra som Mil­jö­par­ti­ets nya grupple­da­re.

– Att vi har er­fa­ren­het och nya ögon tror jag är häl­so­samt, sä­ger Annika Hir­vo­nen Falk.

Att de­la på le­dar­ska­pet gör lo­kalav­del­ning­en bå­de för att få en bätt­re makt­ba­lans i or­ga­ni­sa­tio­nen och av prak­tis­ka skäl.

Annika Hir­vo­nen Falk har va­rit nämnd­ord­fö­ran­de i Sund­by­berg och är nu riks­dags­le­da­mot. Emelie Til­le­gård har er­fa­ren­het som ledare i sitt yr­kes­liv. Där­för me­nar de att de kom­plet­te­rar varand­ra som grupple­da­re.

Bå­da är nu val­da fram till års­skif­tet.

– Hu­vud­upp­gif­ten är att vin­na va­let. Vår am­bi­tion är att fort­sät­ta sty­ra kom­mu­nen, sä­ger Annika Hir­vo­nen Falk.

För­ra grupple­da­ren Siy­a­mak Sa­ja­di­an Sa­san­pour har ute­slu­tits ur par­ti­et, ef­ter en ar­bets­mil­jöut­red­ning i kom­mu­nen. Där­ef­ter har ett fler­tal and­ra ak­ti­va po­li­ti­ker läm­nat par­ti­et.

– Vi vill vi­sa det par­ti vi är nu, ef­ter den­na pro­cess, och fo­ku­se­ra på vå­ra hjär­te­frå­gor, sä­ger Annika Hir­vo­nen Falk.

Al­la MP-plat­ser i kom­mun­full­mäk­ti­ge in­ne­has av vil­dar. Men par­ti­et sit­ter med i det grön­blå sam­ar­be­tet, en­ligt dem.

– För­hand­ling­ar sker of- tast in­nan ett be­slut fat­tas och där är vi med, sä­ger Annika Hir­vo­nen Falk.

Den sto­ra skill­na­den i Mil­jö­par­ti­ets lo­kalav­del­ning hand­lar om det in­ter­na ar­be­tet, en­ligt dem. Lis­tan som ta­gits fram in­för va­let be­står till ex­em­pel av hälf­ten män och hälf­ten kvin­nor.

In­för att val­ma­ni­festet togs på års­mö­tet 11 mars hölls en stor dis­kus­sion, be­rät­tar Emelie Til­le­gård. Det kom­mer att mär­kas ut­åt att många i lo­kalav­del­ning­en vill be­dri­va po­li­tik:

– Det kom ett an­tal en­ga­ge­ra­de och på­läs­ta med­lem­mar som ock­så har för­slag. Det är ett tec­ken på att det finns en vil­ja, sä­ger hon.

Nu är för­hopp­ning­en att kun­na be­hål­la sex man­dat i full­mäk­ti­ge, med ut­ök­ning­en till 61 man­dat in­räk­nad.

Allt som kom­mu­nen själv byg­ger ska va­ra i trä och det ska gå att ta sig fram över­allt med cy­kel. Att mot­ver­ka sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i sko­lan och att sat­sa på lä­rar­lö­ner är någ­ra av de frå­gor Mil­jö­par­ti­et vill dri­va lokalt.

Vil­ka MP vill sam­ar­be­ta med ef­ter va­let är in­te sagt än, förutom att de sä­ger nej till SD och till de av­hop­pa­de mil­jö­par­tis­ter­nas ny­star­ta­de par­ti.

– Det som va­rit har va­rit ett bra sam­ar­be­te. Men när vi sam­ar­be­ta­de med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na så har det ock­så fun­ge­rat. Centralt är att vi får ge­nom­slag för vår po­li­tik, sä­ger Annika Hir­vo­nen Falk.

”Jag täv­lar i cross­fit. Jag är nog Sve­ri­ges star­kas­te mil­jö­par­tist.”

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

DE­LAT. Emelie Til­le­gård och Annika Hir­vo­nen Falk sä­ger att de kom­plet­te­rar varand­ra. De de­lar nu på upp­dra­get som grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.