ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ -

... skrev vi om gläd­jen och stolt­he­ten när fri­tids­går­den Tor­pet i Sol­na, som är po­pu­lär även bland ung­do­mar­na i Sund­by­berg, fi­ra­de att man får va­ra kvar i Bagar­torp. Det var i slu­tet av ja­nu­a­ri för­ra året som ung­do­mar och för­äld­rar i Bagar­torp fick re­da på att fri­tids­går­den re­dan till hös­ten skul­le flyt­ta till ny­bygg­da Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan i Jär­vas­ta­den. Ef­ter pro­tes­ter änd­ra­des be­slu­tet och Do­nia Ta­ha fick en grat­tiskram av Me­hr­dad Taye­ban som an­sva­rar för Tor­pet och fri­tids­går­dar­na i Frösun­da och Ul­riks­dal. Tor­pet blir kvar i Bagar­torp, men flyt­tar till nya lo­ka­ler när­ma­re cent­rum. Nytt namn blir Tor­get.

FO­TO:LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.