Kvin­na får rätt till glas­ö­gon

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En kvin­na som har för­sörj­nings­stöd an­sök­te om peng­ar till att kö­pa sär­skil­da läs­glas­ö­gon, men so­ci­al­tjäns­ten i Sund­by­berg sa nej till det. Kvin­nan vän­de sig då till dom­stol med ett över­kla­gan­de och har nu fått rätt.

Kom­mu­nen häv­dar att läs­glas­ö­go­nen in­te krävs för att hon ska upp­nå en skä­lig lev­nads­ni­vå.

Ett in­tyg från op­ti­ker be­kräf­tar kvin­nans be­hov av läs­glas­ö­go­nen. Hon har även kom­mit med ett nytt kost­nads­för­slag i rät­ten.

För­valt­nings­rät­ten med­de­lar att kom­mu­nen ska be­ta­la ut 257 kro­nor för kvin­nans glas­ö­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.