Kom­mu­nen ut­reds ef­ter döds­fall

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

En per­son hit­ta­des liv­lös ef­ter att kom­mu­nen in­te följt si­na ru­ti­ner. Hän­del­sen ut­reds nu av In­spek­tio­nen för vård och om­sorg.

– Jag har ing­et för­svar, sä­ger äldre­kom­mu­nal­rå­det Ma­ria Boh­man Kreij (KD).

En äld­re per­son som ha­de be­vil­jats trygg­hets­ring­ning två gång­er om da­gen, sva­ra­de in­te i te­le­fon i slu­tet av för­ra året. Då är ru­ti­nen att per­so­na­len ska kon­tak­ta lar­mad­mi­nist­ra­tör, men det gjordes ald­rig.

Ef­ter att en oro­lig an­hö­rig kon­tak­tat kom­mu­nen, gick hem­tjäns­ten in i per­so­nens bo­stad och hit­ta­de den­ne liv­lös.

Kom­mu­nen har nu gjort en lex Sa­rah-an­mä­lan om all­var­ligt miss­för­hål­lan­de till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo.

”Man ska kun­na kän­na sig trygg.”

Nå­gon do­ku­men­ta­tion över de ut­för­da trygg­hets­ring­ning­ar­na har in­te gjorts. Av den re­do­vis­ning som kom­mu­nen skic­kat till Ivo, fram­går att per­so­na­len trod­de att per­so­nen i frå­ga ha­de be­sök hos sig och där­för in­te sva­ra­de.

”De lo­ka­la ru­ti­ner som finns följ­des kom­mu­nen.

Den an­ställ­da som in­te följ­de ru­ti­ner­na har fått en skrift­lig var­ning. För he­la in­te”, skri­ver en­he­ten ska ru­ti­ner för­bätt­ras och för­tyd­li­gas.

Döds­fal­let ut­reds även av po­li­sen. Kom­mu­nen har där­för in­te haft möj­lig­het att kon­tak­ta an­hö­ri­ga.

– Så­dant här får in­te ske. Jag har ing­et för­svar, sä­ger Ma­ria Boh­man Kreij (KD), äld­re­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Tyd­li­ga ru­ti­ner finns för trygg­hets­ring­ning­en och des­sa ska al­la an­ställ­da kän­na till. För­valt­ning­en har ome­del­bart vid­ta­git åt­gär­der, en­ligt hen­ne.

– Det finns ju en or­sak till var­för ve­der­bö­ran­de är be­dömd att ha rätt till trygg­hets­ring­ning. Det byg­ger på pre­cis det­ta, att man ska kun­na kän­na sig trygg, sä­ger Ma­ria Boh­man Kreij.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÄLDRE­OMSORG. Trygg­hets­ring­ning­en fun­ge­ra­de in­te en­ligt ru­ti­ner­na. En per­son som in­te sva­rat hit­ta­des se­na­re liv­lös.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.