Hätsk de­batt om krishan­te­ring i KF

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

De­bat­ten tän­de till när frå­gan om kom­mu­nens krishan­te­ring kom upp un­der mån­da­gens kom- mun­full­mäk­ti­ge. S kri­ti­se­ra­de att Sund­by­berg in­te del­tog i MSB:s krishan­te­rings­vec­ka

De­bat­ten un­der mån­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te blev hätsk först när frå­gan om kom­mu­nens krishan­te­rings­för­må­ga togs upp.

– Vi kan kö­ra på en­ligt gam­la pla­nen, men det är oan­sva­rigt, sa Alex­an­dra Völ­ker (S).

So­ci­al­de­mo­kra­ten Alex­an­dra Völ­ker har i en in­ter­pel­la­tion frå­gat om sta­tu­sen på kom­mu­nens krishan­te­rings­för­må­ga. Kris­led­nings­nämn­den, det vill sä­ga kom­mun­sty­rel­sen, är högst an­sva­rig om nå­got all­var­ligt hän­der.

”Un­der man­dat­pe­ri­o­den har kom­mun­sty­rel­sen brustit i att öva sin kris­led­nings­för­må­ga och un­der 2017 val­de kom­mu­nen att in­te del­ta i MSB:s (Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, reds anm.) krishan­te­rings­vec­ka”, skri­ver hon.

Hon an­ser att kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mi­kael T. Eriks­son (M), läg­ger ifrån sig an­sva­ret.

– Så länge Mo­de­ra­ter­na styr kom­mer po­li­ti­ker­na in­te ta nå­got som helst an­svar utan över­lå­ta det till tjäns­te­män­nen, sa hon.

Att den nya krishan­te­rings­pla­nen för­vän­tas bli klar till som­ma­ren är hon in­te nöjd med, då nu­va­ran­de plan skul­le gäl­la till och med 31 de­cem­ber 2017.

– Det kom­mer att övas i en stör­re öv­ning hös­ten 2018. Sta­den ar­be­tar ut­i­från den krishan­te­rings­plan vi re­dan har, sva­ra­de Mi­kael T.

Eriks­son och rik­ta­de sam­ti­digt kri­tik mot sin fö­re­trä­da­re på pos­ten.

– Det är jät­te­bra med starkt en­ga­ge­mang, jag väl­kom­nar att man in­tres­se­rar sig för frå­gor­na. Men jag tror på att lä­sa de svar man fak­tiskt får, fort­sat­te han.

Alex­an­dra Völ­ker sva­ra­de att det är gläd­jan­de att kris-

led­nings­nämn­den ska öva, även om det då in­te sker un­der in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od som en­ligt hen­ne står i av­ta­let med MSB.

– Jag tror in­te att Mi­kael T. Eriks­son för­står vil­ket an­svar som lig­ger på ho­nom som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Vad hän­der i Sund­by­berg om elen i Stock­holms­om­rå­det in­te funkar?

Jesper Lindholm (S) ef­ter­frå­ga­de god de­bat­ton:

– Att ifrå­ga­sät­ta om män­ni­skor läst svar är en di­rekt härskar­tek­nik.

– Jät­te­bra att du tar upp det, sva­ra­de Mi­kael T. Eriks­son och upp­ma­na­de ho­nom att ta frå­gan om de­bat­to­nen med sin par­ti­kol­le­ga.

Att Sund­by­berg in­te del­tog i 2017 års öv­ning be­rod­de en­ligt Mi­kael T. Eriks­son på att den kol­li­de­ra­de tids­mäs­sigt med terror­då­det i Stock­holm. Han an­ser att det är olämp­ligt att gö­ra par­ti­po­li­tik av det.

– För att räk­nas som att man del­tog, kräv­des nå­got så en­kelt som att läg­ga ut in­for­ma­tion på kom­mu­nens hem­si­da. Gans­ka många av vå­ra grann­kom­mu­ner del­tog. Jag tyc­ker att man ska ha fak­ta när man kom­mer med en så grov an­kla­gel­se, sva­ra­de Alex­an­dra Völ­ker.

”Jag tror in­te att Mi­kael T. Eriks­son för­står vil­ket an­svar som lig­ger på ho­nom.”

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

DE­BATT. Full­mäk­ti­ge­mö­tet va­ra­de i 80 mi­nu­ter och het­ta­de till först un­der in­ter­pel­la­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.