Lil­la Al­bys p-pro­blem har flyt­tat till Signal­fa­bri­ken

Nya sy­ste­met för bo­en­de­par­ke­ring har för­säm­rat vid Signal­fa­bri­ken – och vär­re be­fa­ras det bli. – Det känns löj­ligt att be­hö­va brå­ka om det, men det är nå­got som på­ver­kar. Det stör mig att man in­te tänkt efter först, sä­ger Jo­nas Bur­vall. Pro­blem i Lil­la Al

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

I bör­jan

av året de­la­de kom­mu­nen upp cen­tra­la Sund­by­berg i tre om­rå­den för bo­en­de­par­ke­ring. Lil­la Al­by och Stor­sko­gen bröts då ut till eg­na om­rå­den.

För Jo­nas Bur­vall, som bor vid Signal­fa­bri­ken, tar det uppe­mot 40 mi­nu­ter mer var­je dag att par­ke­ra nu. Då går det snab­ba­re för ho­nom att åka kol­lek­tivt till job­bet.

– Jag har valt att stäl­la bi­len vis­sa da­gar, det är ju fi­ne. Men det blir in­te le­di­ga par­ke­rings­plat­ser för det...

När fa­mil­jen ska med blir det en ex­tra­vän­da.

– Jag går och häm­tar bi­len, se­dan kör jag till­baks för att häm­ta sam­bon med barn­vag­nen, sä­ger Jo­nas Bur­vall.

Ti­di­ga­re har han även kun­nat par­ke­ra längs bland an­nat Hum­ble­ga­tan och and­ra si­dan av Lands­vä­gen. Tra­fi­ken ökar nu med de som kör runt och le­tar plats, en­ligt ho­nom.

– Lo­gi­ken finns in­te där. Att bo­en­de ska kun­na par­ke­ra nä­ra si­na hem kanske blir löst i Lil­la Al­by, men det flyt­tar pro­ble­met. Var­för tar man in­te hän­syn till hur sta­den ser ut?

Jo­nas Bur­vall är in­te en­sam om att ha syn­punk­ter. När järn­vä­gen grävs ned be­fa­ras om­rå­det dess­utom bli än mer av­grän­sat.

– Nu är det ir­ri­te­ran­de, men det går, sä­ger Jo­nas Bur­vall.

Syf­tet med för­änd­ring­en är att se till att p-plat­ser­na främst an­vänds av de som bor där. Den nya in­del­ning­en har gett po­si­tiv ef­fekt, en- ligt kom­mu­nen, bland an­nat i Lil­la Al­by.

– Där har man ju ett stort tryck på par­ke­rings­y­tor­na. Vi kan se i dag, även om det är li­te ti­digt att dra slut­sat­ser, att det har bli­vit fler luc­kor än vi är va­na vid, sä­ger Ann-Ma­rie Lön­nqvist, till­för­ord­nad tra­fik­chef.

Men från Signal­fa­bri­ken har bo­en­de hört av sig med syn­punk­ter om att det in­te fun­ge­rar, en­ligt hen­ne.

– De bor li­te på fel si­da om järn­vä­gen och får ta en läng­re lov för att hit­ta plats, sä­ger hon.

Kan ni gö­ra nå­got för att un­der­lät­ta för dem?

– In­te nu i det snab­ba per­spek­ti­vet. Nu mås­te vi ut­vär­de­ra, se­dan får vi se om man får gö­ra ju­ste­ring­ar. Nu ser vi de po­si­ti­va de­lar­na,

”Var­för tar man in­te hän­syn till hur sta­den ser ut?”

även om det na­tur­ligt­vis är trå­kigt för de bo­en­de.

Hur det blir un­der ti­den ned­gräv­ning­en av järn­vä­gen på­går är oklart.

– Det mås­te vi se ef­fek­ter­na av när det bör­jar, vi kanske får ha till­fäl­li­ga lös­ning­ar med and­ra upp­ställ­nings­y­tor. Det kom­mer på- ver­ka he­la tra­fi­ken i Sund­by­berg, sä­ger Ann-Ma­rie Lön­nqvist.

FLYT­TAT. Kom­mu­nen ser för­bätt­ring­ar i frå­ga om le­di­ga par­ke­rings­plat­ser här i Lil­la Al­by. Jo­nas Bur­vall tyc­ker att pro­ble­met istäl­let har flyt­tats till Signal­fa­bri­ken.

AV­GRÄN­SAT. Så­här nä­ra hem­met har Jo­nas Bur­vall fått

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

par­ke­ra för­ut. Han och and­ra vid Signal­fa­bri­ken tyc­ker att bo­en­de­par­ke­ring­ens nya in­del­ning har för­säm­rat för dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.