Fär­re pla­ce­ring­ar på hvb-hem

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Pla­ce­ring­ar­na av en­sam­kom­man­de i hvb-hem har mins­kat med 80 pro­cent för kom­munäg­da bo­la­get Vår­ljus. De gör där­för en stor om­ställ­ning av verk­sam­he­ten.

Kom­munäg­da bo­la­get Vår­ljus dri­ver bo­en­den åt kom­mu­ner­na i Stock­holms län. En stor del av de­ras verk­sam­het be­står av hvb-hem för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn. Nu mins­kar bo­la­gets om­sätt­ning snabbt. Mot slu­tet av 2018 be­döms om­sätt­ning­en ha mins­kat från en topp på 350 mil­jo­ner kro­nor till 75 mil­jo­ner kro­nor.

” Vår­ljus har att han­te­ra en ex­tra­or­di­när si­tu­a­tion”, står i pro­to­kol­let från ett sty­rel­se­mö­te i slu­tet av feb­ru­a­ri.

”En hel del per­so­ner kom­mer dessvär­re att sä­gas upp.”

Lars Rå­dén (M) är sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Vår­ljus och kom­mu­nal­råd i Sol­na:

– Vi är in­ne i ett gans­ka om­fat­tan­de om­ställ­nings­ar­be­te. Hu­vud­skä­let är att mi­gra­tions­po­li­ti­ken lagts om och det kom­mer fär­re asyl­sö­kan­de flyk­ting­barn, sä­ger han.

Sam­ti­digt har er­sätt­ningsni­vå­er­na från sta­ten till kom­mu­ner­na sänkts.

– Plat­ser av­veck­las i rask takt, det har på­gått un­der för­ra året och un­der det­ta år, sä­ger Lars Rå­dén.

Av­tal sägs upp var­je vec­ka, kon­sta­te­rar bo­la­get. I slu­tet av feb­ru­a­ri ha­de de 88 av­tals­plat­ser i hvb-hem, till skill­nad från i bör­jan av 2017 då an­ta­let var 512.

Åt­ta av 16 hy­res­kon­trakt är upp­sag­da. Krans­kom­mu­ner­nas be­hov upp­skat­tas till to­talt fy­ra hvb-hem un­der sen­hös­ten.

I bör­jan av 2017 ha­de Vår­ljus 350 an­ställ­da, nu är an­ta­let 220. Hit­tills har man kun­nat er­bju­da ett om­pla­ce­rings­al­ter­na­tiv för per­so­na­len, men fram­ö­ver be­fa­ras det bli svå­ra­re.

– En hel del per­so­ner kom­mer dessvär­re att sä­gas upp un­der året, sä­ger Lars Rå­dén.

För att det ska gå att dri­va bo­la­get med kva­li­tet krävs att de väx­er. I de­ras stra­te­gis­ka plan för 2018–2020 står att de vill växa in­om bland an­nat in­om jour- och fa­mil­je­hem så­väl som öpp­na in­sat­ser.

En di­a­log förs nu med ägar­kom­mu­ner­na, där 17 av 25 del­tar ak­tivt, där Vår­ljus ska ta re­da på vad de be­hö­ver bo­la­get till.

Ett för­slag på hur ut­veck­ling­en ska pre­li­mi­närt va­ra

klart i ju­ni. Där­ef­ter ger man kom­mu­ner­na till efter va­let att ta ställ­ning till det.

– Vi har in­te satt siff­ror. Men om vi ba­ra fort­sät­ter

med vår tra­di­tio­nel­la verk­sam­het som nu, då är bo­la­get för li­tet, sä­ger Lars Rå­dén.

FO­TO: ARKIVBILD/MI­CHAEL FOLMER

FLYK­TING­PO­LI­TIK. Bo­la­get Vår­ljus är in­ne i en stor om­ställ­ning ef­tersom an­ta­let en­sam­kom­man­de mins­kar, en­ligt sty­rel­se­ord­fö­ran­den och Sol­na­po­li­ti­kern Lars Rå­dén (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.