MER Vår­ljus

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

VÅR­LJUS är ett kom­munägt bo­lag och ägs ge­men­samt av 25 kom­mu­ner i Stock­holms län, al­la ut­om Stock­holms stad.

DE är ic­ke-vinst­dri­van­de och er­bju­der vård- och be­hand­lings­tjäns­ter, bland an­nat jour­hem, fa­mil­je­hem och hvb-hem (hem för vård el­ler bo­en­de).

EN stor del av de­ras verk­sam­het be­står av hvb-hem för en­sam­kom­man­de barn och ung­do­mar.

VÅR­LJUS bil­da­des i mit­ten av 1990-ta­let när verk­sam­he­ten kom­mu­na­li­se­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.