Så för­änd­ras bo­mark­na­den BO­STÄ­DER.

Ut­bu­det av bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län är nu re­kord­stort. Jäm­fört med för­ra året har an­ta­let ut­an­non­se­ra­de lä­gen­he­ter och vil­lor ökat med cir­ka 40 pro­cent. An­led­ning­en är att allt fler för­sö­ker bli av med svår­sål­da ob­jekt från hös­ten och vin­terns

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

An­ta­let bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län har ökat dra­ma­tisk un­der årets förs­ta tre må­na­der. Mel­lan 1 ja­nu­a­ri och 11 mars i år la­des 14 529 bo­stads­rät­ter ut till för­sälj­ning i lä­net.

Sam­ma pe­ri­od för­ra året var siff­ran 10 577, vil­ket är en ök­ning med 38 pro­cent, vi­sar siff­ror från bo­stads­saj­ten Boo­li.

På vil­la­mark­na­den är för­änd­ring­en än­nu stör­re. Där har ut­bu­det sti- git med 42 pro­cent i lä­net – från 2 518 de tre förs­ta må­na­der­na 2017 till 3 570 un­der sam­ma pe­ri­od i år.

En an­led­ning till ök­ning­en tros del­vis va­ra att många som in­te fick si­na bo­stä­der sål­da un­der hös­ten och vin­terns mark­nads­tur­bu­lens nu läg­ger ut ob­jek­ten på nytt. Trö­gast ver­kar det ha va­rit på vil­la­mark­na­den där an­de­len åter­pub­li­ce­ra­de an­non­ser ut­gjor­de he­la åt­ta pro­cent un­der An­tal da­gar en an­nons VIL­LOR

Upp­lands Väs­by 2017: ..................... 16 2018: ..................... 21 BO­STADS­RÄT­TER

Upp­lands Väs­by 2017: ..................... 14 2018: ..................... 26

FO­TO: LUD­VIG OMHOLT OCH TOSHKET

lig­ger ute till sa­lu (me­di­an) pe­ri­o­den 1 ja­nu­a­ri–15 mars i år.

Dan­de­ryd 2017: ................... 14 2018:...................38

Jär­fäl­la 2017: ................... 14 2018:.................. 20

Li­din­gö 2017: ................... 18 2018:................... 24

Sig­tu­na 2017: .................. 20 2018:...................36

Sol­len­tu­na 2017: ................... 16 2018:................... 27

Sol­na 2017: ................... 16 2018:.................. 30

Stock­holm 2017: ................... 14 2018:................... 21

Sund­by­berg 2017: ................... 14 2018:................... 17

Tä­by 2017: ................... 13 2018:................... 24

Upp­lands-Bro 2017: ................... 16 2018:................... 22

Vallentuna 2017: ................... 14 2018:................... 21

Vax­holm 2017: ................... 22 2018:.................. 34 RE­KORD­STORT UT­BUD. An­led­ning­en är hös­tens svår­sål­da ob­jekt i kom­bi­na­tion med vin­terns stiltje, me­nar Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på Boo­li.

Dan­de­ryd 2017: ................... 12 2018:................... 23

Jär­fäl­la 2017: ................... 15 2018:................... 23

Li­din­gö 2017: ................... 15 2018:................... 24

Sig­tu­na 2017: ................... 14 2018:................... 27

Sol­len­tu­na 2017: ................... 15 2018:...................28

Sol­na 2017: ................... 14 2018:.................. 20

Stock­holm 2017: ................... 13 2018:................... 18

Sund­by­berg 2017: ................... 15 2018:................... 25

Tä­by 2017: ................... 13 2018:................... 21

Upp­lands-Bro 2017: ................... 13 2018:...................29

Vallentuna 2017: ................... 12 2018:................... 16

Vax­holm 2017: ................... 15 2018:................... 23

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.