Mäklar­frå­gan med

Pa­trik Ek­dahl Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-408 95 720

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

FRÅ­GA: Är slut­pri­ser­na sä­songs­be­ro­en­de? När får jag i så fall ut mest för min lä­gen­het?

SVAR: Det där är jät­tein­tres­sant! För­ut så fick jag of­ta frå­gan om vil­ken års­tid som är bäst att säl­ja på, efter en tid så över­gick det till vil­ken må­nad som är bäst, och idag är vi ne­re på vec­ko­ba­sis.

Som mest för din lä­gen­het får vi när det är flest per­so­ner som sö­ker den sam­ti­digt, i kom­bi­na­tion med ett lågt ut­bud av den ty­pen av lä­gen­het så når vi bäs­ta möj­li­ga slut­pris.

Det­ta mä­ter jag och ki­kar på no­ga in­nan vi be­stäm­mer tid­punkt för din för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.