Var­för så låg am­bi­tion mot mäns våld?

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Catja Ka­lou­dis, plats 2 på kom­mun­lis­tan (V)

2017 hal­ka­de Sund­by­berg ner på plats 97, från plats 34 år 2015. 2016 tog hö­ger­par­ti­er­na över i sty­ret. Se­dan dess har Fa­mil­je­våldsteam Nord­väst lagts ner och re­sur­ser­na för stöd till vålds­ut­sat­ta och vålds­ut­ö­va­re har mins­kat.

Väns­ter­par­ti­ets för­slag om stra­te­giskt ar­be­te med att fö­re­byg­ga våld av­slogs – hö­gern tyck­te det gjor­des till- räck­ligt, tvärte­mot vad Kvin­no­jou­ren och and­ra lyft fram.

Det sak­nas en ana­lys av fö­re­koms­ten av våld, ana­lys av stöd- och skydds­be­hov och det sak­nas höga mål för verk­sam­he­ten i kom­mu­nen. Hö­ger­sty­ret har en all­de­les för låg am­bi­tions­ni­vå

(V)i vill att ar­be­tet mot mäns våld ska pri­o­ri­te­ras, att sam­ar­be­te med An­ti­dis­kri­mi­ne­rings­by­rån ska in­le­das och att en so­ci­al in­ve­ste­rings­fond ska star­tas. En jäm­lik stad läg­ger grun­den för trygg­het och att pri­o­ri­te­ra den fe­mi­nis­tis­ka kam­pen mot mäns våld är centralt för Väns­ter­par­ti­et.

För lå­ga am­bi­tio­ner får förödan­de ef­fek­ter. Bå­de på kort och lång sikt.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LÅG. Sty­ret har för låg am­bi­tions­ni­vå mot mäns våld mot kvin­nor me­nar Väns­ter­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.