Gör Sund­by­bergs par­ke­rings­reg­ler till en val­frå­ga i hös­tens val!

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Erik och hans par­ke­rings­sö­kan­de vän­ner

Den 4 no­vem­ber skrev jag en in­sän­da­re som hand­la­de om de bo­en­de­par­ke­rings­pro­blem som finns i kom­mu­nen. Ett för­slag pre­sen­te­ra­des som kort hand­la­de om att kom­mu­nen in­för dyg­net runt taxa på kom­mu­nens al­la ga­tor. Vil­ket kom­mer att ge fler fria p-plat­ser, då väl­digt många for­don som par­ke­ras kvälls­tid är lät­ta last­bi­lar och and­ra yr­kes­for­don, vil­ka är ”skriv­na” på an­nan ort. Dessvär­re tycks in­te de sty­ran­de i kom­mun­hu­set, än­nu ha hun­nit re­a­ge­ra. Trots att det för kom­mu­nen in­ne­bär en hel del nya in­täk­ter.

Det är där­för in­tres­sant att ”av­krä­va” kom­mu­nens al­la po­li­ti­ker på ett be­sked. Det­ta i god tid fö­re kom­man­de kom­mun­val i höst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.