Dra­ma­ten vill öpp­na fi­li­al i Hal­lon­ber­gen

Sundbybergdirekt - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Hal­lon­ber­gen är en av de plat­ser Dra­ma­ten över­vägt som lämp­lig för en ny fi­li­al. Nu har de läm­nat in ett plan­för­slag för att byg­ga på mar­ken där Ör­sko­lans pa­vil­jong­er står nu.

Dra­ma­ten vill ha sin fi­li­al på mar­ken där Ör­sko­lans pa­vil­jong­er står nu.

– Vi tar det­ta som jät­te­ro­li­ga ny­he­ter att Va­sakro­nan vill byg­ga det här, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mikael T. Eriks­son (M).

Dra­ma­ten har se­dan en tid till­ba­ka le­tat ef­ter en lämp­lig plats att byg­ga en fi­li­al. Ett av al­ter­na­ti­ven har va­rit Hal­lon­ber­gen som täv­lat mot fle­ra and­ra kom­mu­ner.

En an­sö­kan om plan­be­sked läm­na­des in till Sund­by­bergs stad för någ­ra da­gar se­dan, för ett pro­duk­tions­cen­ter för Dra­ma­ten och Kung­li­ga Ope­ran.

”Etable­rings­plat­sen för verk­sam­he­ten är vald tack va­re det myc­ket go­da lä­get av­se­en­de kol­lek­ti­va färd­me­del”, skri­ver fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan, som sam­ar­be­tar med Dra­ma­ten, i an­sö­kan.

”Vi tar det­ta som jät­te­ro­li­ga ny­he­ter att Va­sakro­nan vill byg­ga det här.”

Va­sakro­nan har fö­re­sla­git plat­ser i Jär­fäl­la, Hud­dinge och Sund­by­berg. Av des­sa al­ter­na­tiv har Dra­ma­ten valt att gå vi­da­re med för­sla­get i Hal­lon­ber­gen.

– Vi job­bar vi­da­re för att ut­veck­la för­sla­get, med må­let att de ska flyt­ta hit. Men det finns inga de­fi­ni­ti­va be­slut, sä­ger Per Thi­berg, af­färs­ut­veck­lings­chef hos Va­sakro­nan.

Från Dra­ma­tens si­da vill man in­te be­kräf­ta upp­gif­ter­na.

– Jag har ing­et mer att sä­ga, det är en på­gåen­de pro­cess och vi ut­ta­lar oss in­te i de­tal­jer, sä­ger Le­na Tör­ner, press­an­sva­rig hos Dra­ma­ten.

Plat­sen där pro­duk­tions- cent­ret fö­reslås lig­ga är kors­ning­en mel­lan Ur­sviks­vä­gen och Ör­sväng­en, där Ör­sko­lan har si­na pa­vil­jong­er i dag.

En ny Ör­sko­la är på väg att byg­gas och pla­nen är att den ska stå klar så att pa­vil­jong­er­na kan tas bort la­gom till att Va­sakro­nan kan sät­ta spa­den i mar­ken.

– Vi tar det­ta som jät­te­ro­li­ga ny­he­ter att Va­sakro­nan vill byg­ga det här. Plat­sen där de kom­mer byg­ga är i vår mest ex­pan­si­va stads­del för till­fäl­let. Fan­tas­tiskt med in­ve­ste­ring­ar i kul­tur, in­te ba­ra i bo­stä­der och han­del, sä­ger Mikael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Att Hal­lon­ber­gen har levt upp de se­nas­te åren tror han har bi­dra­git till va­let.

Va­sakro­nan tar själ­va upp kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Tun­nel­ba­nan har fun­nits i 40 år, men kom­mu­nen har in­te sett den för­de­len, sä­ger Mikael T. Eriks­son.

En an­sö­kan om plan­be­sked görs ge­ne­rellt sett för att få ett för­hands­be­sked av kom­mu­nen, om den tänk­ta åt­gär­den över­hu­vud­ta­get är lämp­lig. Ar­be­tet för att änd­ra de­talj­pla­nen är en läng­re pro­cess, som kan ta om­kring två år.

En tids­plan tas fram ef­ter att kom­mu­nen har be­vil­jat an­sö­kan om plan­be­sked.

Hin­ner Ör­sko­lan bli klar i tid?

– Vi hop­pas på det. Vi gör de­talj­pla­nen med bråds­kan­de fart, sä­ger stads­bygg­nads­che­fen Re­gi­na Ke­vi­us.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON/ARKIV

TIDS­PLAN. Ör­sko­lan ska få en ny bygg­nad så att Dra­ma­ten kan byg­ga sin fi­li­al där pa­vil­jong­er­na står. Kom­mu­nen hop­pas att tids­pla­ner­na går att syn­kro­ni­se­ra.

ILLUSTRATI­ON: SUND­BY­BERGS STAD

SKISS. Så här kan Dra­ma­tens fi­li­al i Hal­lon­ber­gen kom­ma att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.