Nu över­ger hand­lar­na Tu­le­tor­get

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ny­re­no­ve­ra­de Tu­le­tor­get upp­levs öde och tomt. Ab­bas Sho­kro­la­hi är en av de som läm­nar sin lo­kal.

– In­te en fö­re­ta­ga­re är nöjd. Wal­len­stam tän­ker ba­ra på si­na vins­ter, sä­ger han.

Bloms­ter­hand­la­ren Ab­bas Sho­kro­la­hi kom­mer in­te att stan­na kvar på Tu­le­tor­get.

– Jag kla­rar mig in­te. De tän­ker ba­ra på si­na peng­ar. Det är in­te ba­ra ena si­dan som ska va­ra nöjd, det är öm­se­si­digt, sä­ger han.

Han har haft bu­ti­ken se­dan ju­ni i fjol. Bashy­ran lig­ger på 132 000 kro­nor per år och höjs au­to­ma­tiskt med två pro­cent var­je år.

För Ab­bas Sho­kro­la­hi går det in­te ihop.

– Jag ska slu­ta med det här nu, det är tred­je fö­re­ta­get. Jag ska bli an­ställd istäl­let, sä­ger han.

Vec­kan fö­re påsk ha­de fö­re­ta­gar­na sitt and­ra mö­te med hy­res­vär­den Wal­len­stam, där för­bätt­rings­för­slag dis­ku­te­ra­des. En mat­bu­tik vid tor­get skul­le va­ra önsk­värt, en­ligt Ab­bas Sho­kro­la­hi.

Han har över­blick från sin bu­tikslo­kal och kal­lar Tu­le­tor­get för ”dö­da tor­get”.

Hur många kom­mer till tor­get en van­lig dag?

– Det va­ri­e­rar kraf­tigt, max 100 per­so­ner. När det är kallt är det än­nu mind­re folk. De går till Apo­te­ket, till re­stau­rang­er­na och till ki­os­ken; det finns ing­et spe­ci­ellt här, sä­ger han.

Post­bu­det Musta­fa Ka­re- em pas­se­rar tor­get dag­li­gen och ser mest till barn­fa­mil­jer, äld­re per­so­ner och and­ra som kan an­tas bo i när­he­ten. Folk kom­mer dit för att häm­ta pos­ten el­ler för att gå till gym­met.

– Det är dött här. Men jag tror att det blir bätt­re i som­mar, sä­ger han.

Musta­fa Ka­re­em pe­kar på en snö­hög och på ra­bat­ter­na:

– De tar in­te hand om tor­get. Om du vill att män­ni­skor ska kom­ma hit mås­te du ren­sa så att det ser fint ut.

Ti­di­ga­re har man pra­tat om tyd­li­ga­re skylt­ning av tor­get, en­ligt Wal­len­stam. Nu dis- ku­te­ras om det skul­le kun­na ord­nas nå­got till­fäl­ligt event el­ler stäl­las upp torg­han­del.

– Vi tyc­ker att det är ett fint torg, att det har bra verk­sam­he­ter och ser­vice för de som bor där. Men vi tyc­ker även att det finns ut­veck­lings­po­ten­ti­al. Sund­by­bergs­bor­na har in­te rik­tigt hit­tat dit, sä­ger An­ni­ca Mo­din, stads­ut­veck­lings­stra­teg hos Wal­len­stam.

”Jag tror att det blir bätt­re i som­mar.”

En fö­re­ta­gar­för­e­ning ska star­tas och Sund­by­bergs stad har en­ga­ge­rats i ut­veck­ling­en.

Ef­ter­frå­gan på en mat­bu­tik ökar ju mer det byggs i om­rå­det, kon­sta­te­rar An­ni­ca Mo­din. Lo­ka­ler på and­ra si­dan ga­tan vo­re mest läm­pa­de, men de till­hör in­te Wal­len­stam.

– Vi har ut­rett det, men vi har in­te op­ti­ma­la lo­ka­ler för det på tor­get. Vi har vis­sa på bak­si­dan, men där finns inga va­kan­ser, sä­ger hon.

Vad sä­ger ni om lo­kal­hy­ror­na?

– Vi job­bar med mark­nads­hy­ror. Vi be­dö­mer att hy­ror­na lig­ger på rätt ni­vå, sä­ger An­ni­ca Mo­din.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SÄL­JER. Tu­le­tor­get är in­te så väl­be­sökt. Ab­bas Sho­kro­la­hi har lagt ut sin bloms­ter­bu­tik till för­sälj­ning.

ÖDE. Tu­le­tor­get en fre­dags­ef­ter­mid­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.