70-åring­en fort­sät­ter kros­sa re­kord

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

KK Sund­by­bergstri­on To­va Lantz Ha­ra­ri, Sig­ne Thörn och Mia Ma­lin har en ut­ma­ning kvar in­nan kon­stå­kar­na väl­kom­nar vå­ren. Näs­ta helg av­görs elit­se­ri­e­fi­na­ler ne­re i Mör­rum.

Un­der sä­song­en har det ge­nom­förts del­täv­ling­ar i elit­se­ri­en och i re­spek­ti­ve ål­ders­klass ska de högst ran­ka­de gö­ra upp om tit­lar­na i Mör­rum, Ble­kinge. I de yng­re flickåld­rar­na är det åt­ta åka­re som gör upp och Kons t åk­ningsk lub­ben Sund­by­berg har flic­kor i bå­de U15 och U13.

– Det är helt fan­tas­tiskt. Säll­synt, sä­ger trä­na­ren Ve­ra Po­krov­ska­ja.

Tre åka­re kun­de dess­utom va­rit fy­ra. El­fri­da Lan­de Lun­dqvist ham­na­de dock på fel si­da av strec­ket.

To­va Lantz Ha­ra­ri är KKSå­ka­ren i U15, i U13 täv­lar Sig­ne Thörn och Mia Ma­lin.

– Ba­ra åt­ta kom­mer med, be­to­nar Sund­by­bergsträ­na­ren. Det är jät­tesvårt att kva­la in till fi­na­ler­na.

– Al­la tje­jer­na tyc­ker om att åka och har di­sci­plin att lä­ra sig, det är för­kla­ring­en till att det gått så bra i vin­ter, fort­sät­ter Ve­ra Po­krov­ska­ja.

Sig­ne Thörn har vun­nit täv­ling­ar i vin­ter, bland an­nat del­täv­ling­ar­na i Ös­terå­ker och Lin­kö­ping. Mia Ma­lin slu­ta­de trea i bå­da nämn­da elit­se­ri­e­täv­ling­ar­na. To­va Lantz Ha­ra­ri har va­rit snubb­lan­de nä­ra pal­len. Kva­li­tén i ad­ep­ter­nas åk­ning tviv­lar trä­na­ren in­te på för ett ögon­blick. Svå­rig- he­ten in­för fi­na­len lig­ger i det men­ta­la.

– All tre har chans att kom­ma på pal­len, men det här med fi­nal är nytt för dem. Jag be­hö­ver ge dem för­ut­sätt­ning­ar för att de ska kun­na va­ra lug­na, fo­ku­se­ra­de och slip­pa kän­na press.

Trä­na­de de mer än van­ligt un­der påsklo­vet?

– De har haft oli­ka trä­nings­upp­lägg. En tog li­te le­digt, de and­ra två har trä­nat myc­ket. Men de ska va­ra väl förberedda när de åker ut på isen, sä­ger Ve­ra Po­krov­ska­ja.

Elit­se­ri­e­fi­na­ler­na in­leds den 13 april.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

KK SUND­BY­BERG. To­va Lantz Ha­ra­ri, Mia Ma­lin, El­fri­da Lan­de Lun­dqvist och Sig­ne Thörn ja­ga­de start­plats i elit­se­ri­fi­na­len. Tre kom ige­nom nåls­ö­gat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.