MER Av­falls­bo­la­get Sö­rab

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

BO­LA­GET Sö­rab ägs ge­men­samt av kom­mu­ner­na Sund­by­berg, Dan­de­ryd, Jär­fäl­la, Li­din­gö, Sol­len­tu­na, Sol­na, Stock­holm, Tä­by, Upp­lands Väs­by och Val­len­tu­na.

SÖ­RAB bil­da­des 1978 och tar bland an­nat hand om hus­hålls­av­fall från in­vå­na­re i des­sa kom­mu­ner för­u­tom Stock­holm.

KVARN­KUL­LENS åter­vin­nings­cen­tral är en av sex i Sö­rabs re­gi. Den stäng­er 31 maj och i vän­tan på en re­tur­park i Riss­ne be­hövs en till­fäl­lig lös­ning.

” PLAT­SEN vid Sjö­vä­gen, som ti­di­ga­re an­vänts som upp­lag, be­döms med enk­la me­del kun­na till­go­do­se be­ho­vet hos kom­mu­nin­vå­nar­na”, skri­ver Sö­rab.

FÖRKORTNINGEN Sö­rab står för Sö­der­halls ren­håll­nings­verk AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.