Ord­fö­ran­de får er­sätt­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Eme­lie Til­le­gård (MP), ny­vald ord­fö­ran­de i bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den, ska ti­tu­le­ras kom­mu­nal­råd och få er­sätt­ning mot­sva­ran­de hal­va grun­dar­vo­det för en riks­dags­le­da­mot.

Det­ta fö­reslås i en änd­ring av kom­mu­nens ar­vo­des­reg­le­men­te. Er­sätt­ning­en lan­dar på 32 700 kro­nor i må­na­den.

” Vi fö­re­slår nu yt­ter­li­ga­re re­vi­de­ring­ar i reg­le­men­tet för att för­verk­li­ga det grön­blåa sty­rets am­bi­tio­ner”, skri­ver Mikael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, i ett för­slag till be­slut.

Ny­li­gen har man dra­git in ar­vo­det för vice kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

DELAT. Eme­lie Til­le­gård och An­ni­ka Hir­vo­nen Falk de­lar nu på upp­dra­get som grupple­da­re för MP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.