MER Lag­stift­ning­en

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

VI I Sund­by­berg har ti­di­ga­re skri­vit om kri­tik mot ett kon­sult­fö­re­tag som har hand om om­bild­ning­ar i Hal­lon­ber­gen. Fö­re­ta­get tip­sar den som har svårt att få lån om att vän­da sig till kre­dit­gi­va­re med hög rän­ta. Kon­sul­ten till­ba­ka­vi­sa­de kri­ti­ken med att bå­de de och lån­gi­var­na själ­va in­for­me­rar om vad som gäl­ler.

ATT kon­sul­ter ger råd om att teck­na snabb­lån med hög rän­ta har in­te Ma­ria Nils­son, ju­rist hos Kon­su­ment­ver­ket, någ­ra syn­punk­ter på: ”De får ju ge pre­cis vil­ka råd de vill egent­li­gen. Som pri­vat­per­son får man tän­ka över si­na lån själv”, sä­ger hon.

DÄR­E­MOT får man in­te ge vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring, i frå­ga om till ex­em­pel vil­ka bo­en­de­kost­na­der man skul­le få ef­ter ett köp.

” MAN ska kom­ma ihåg att ef­tersom om­bild­nings­kon­sul­ter­na in­te om­fat­tas av kon­su­ment­tjänst­la­gen, finns det väl­digt li­te lag­stift­ning som kan bac­ka upp de som an­li­tar dem”, sä­ger Ma­ria Nils­son.

ATT som en­skild hy­res­gäst ta del av in­for­ma­tion från bå­de om­bild­nings­kon­sul­ten som bo­stads­rätts­för­e­ning­en väl­jer att an­li­ta och från Hy­res­gäst­för­e­ning­en, samt väga de­ras syn­punk­ter mot varand­ra, är ett bra sätt att bil­da sig en egen upp­fatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.