Ny­an­län­da tjejer in­te en ho­mo­gen grupp

I sam­häl­let pra­tas det of­ta om ny­an­län­da tje­jers väg till in­teg­ra­tion. För­e­ning­ar vill nå oss, me­di­er­na skri­ver om oss, och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner vill hjäl­pa oss. Många vill stöt­ta ny­an­län­da tjejer och un­der­lät­ta vägen in i det svens­ka sam­häl­let. Hjäl­pe

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - . Eb­ti­sam Ah­med, Sa­daf Sa­ma­di,

För­do­mar som vi i In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap mö­ter i var­da­gen:

”De fles­ta tror att vi in­te är fria, att vi le­ver strikt och in­te får ha kul.”

”När jag för­sök­te bli kom­pis med and­ra tjejer från mitt land trod­de de in­te att jag läst i sko­lan.”

”Man blir dömd i för­väg, folk tror att man har många sys­kon och bor i en lä­gen­het med för­äld­rar som in­te job­bar.”

”Folk tror att tjejer som bär hi­jab kan in­te spor­ta.”

”Det finns för­do­mar om att mus­lims­ka tjejer är låg­ut­bil­da­de och blir bort­gif­ta av si­na fa­mil­jer.”

Ny­an­län­da tjejer är in­te en ho­mo­gen grupp. Vi har oli­ka er­fa­ren­he­ter och an­led­ning­ar till mi­gra­tio­nen till Sve­ri­ge. Vår ge­men­skap finns i er­fa­ren­he­ten av att ny­li­gen kom­mit till Sve­ri­ge och iden­ti­fi­e­ra sig som tjej.

Det finns in­te en bild av en ny­an­länd tjej, al­la är in­te från mus­lims­ka län­der. När de fles­ta tän­ker på ny­an­län­da tjejer så fö­re­stäl­ler de sig en tjej från So­ma­lia, Af­gha­nis­tan, Sy­ri­en el­ler nå­got an­nat land som det ta­las om på ny­he­ter­na. Det har ska­pats en norm för hur en ny­an­länd tjej ser ut. Är in­te tjejer från Eu­ro­pa el­ler Sy­da­me­ri­ka ock­så ny­an­län­da?

Vi är med­vet­na om att al­la män­ni­skor har för­do­mar om varand­ra, men det blir en ex­tra smär­ta för tjejer som re­dan har det svårt att hit­ta sin plats i det nya lan­det. Ef­ter att vi star­ta­de grup­pen In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap, en plattform för en grupp ny­an­län­da tjejer i Stock­holm, blev det tyd­ligt att den förs­ta ti­den för många tjejer in­ne­bär

enorm käns­la av en­sam­het och hopp­lös­het. Där­för upp­ma­nar vi till fler mö­tes­plat­ser för ny­an­län­da tjejer

FOTO: PRIVAT

UNGA. In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap be­står av nio unga kvin­nor från 15 till 20 år med oli­ka er­fa­ren­he­ter av im­mi­gra­tion till Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.