In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE -

In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap be­står av nio unga kvin­nor från 15 till 20 år med oli­ka er­fa­ren­he­ter av im­mi­gra­tion till Sve­ri­ge. Vi har oli­ka er­fa­ren­he­ter av hin­der för in­klu­de­ring i sam­häl­let. Med stöd av or­ga­ni­sa­tio­nen IM (In­di­vi­du­ell Män­ni­sko­hjälp) ska­pa­des en plattform för att ge oss, ny­an­län­da tjejer, ut­rym­met att lyf­ta vå­ra eg­na frå­gor. Vi är ett sys­ter­skap. Syf­tet är att de­la vå­ra er­fa­ren­he­ter för att spri­da kun­skap om ny­an­län­da tje­jers si­tu­a­tion i sam­häl­let. Ny­an­län­da tje­jers in­teg­ra­tion är olik kil­lar­nas för att vi mö­ter and­ra svå­rig­he­ter. Där­för job­bar In­ter­na­tio­nellt Sys­ter­skap för att för­änd­ra sam­häl­lets för­do­mar kring unga ny­an­län­da tje­jers in­teg­ra­tions­pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.