Om­vand­ling bör­jar vid t-ba­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der ha­de tur med väd­ret när de kom till Riss­ne för att be­rät­ta mer om cent­ru­mom­vand­ling­en.

I de­cem­ber fat­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slut om att Riss­ne cent­rum skul­le säl­jas till Bal­der. De­ras idékon­cept var det vin­nan­de och nu ska de­tal­jer­na ut­be­nas.

– De är tyd­li­ga med att de tän­ker byg­ga klart hu­set ovan­för tun­nel­ba­nan först. Se­dan flyt­tar det som är i Hem­köp­hu­set dit. Den of­fent­li­ga verk­sam­he­ten med fri­tids­gård och vård­cen­tral ska kun­na fort­sät­ta oav­bru­tet, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ordförande Mi­kael T. Eriks­son (M).

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

CENT­RUM. John Lin­dell, pro­jekt­le­da­re från kom­mu­nen, med kom­mu­nal­rå­den Mi­kael T. Eriks­son (M) och Ma­ria Boh­man Kreij (KD), var nöj­da med da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.