Bo­stä­der på par­ke­rings­hus

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Tre par­ke­rings­hus och en par­ke­rings­plats på Odal­vä­gen och Val­ky­ria­vä­gen i Riss­ne har ut­veck­lings­po­ten­ti­al, en­ligt all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­get För­val­ta­ren.

Kom­mun­sty­rel­sen har gett ett förs­ta klar­tec­ken: På mån­da­gen fick För­val­ta­ren ja på sin an­sö­kan om plan­be­sked om att byg­ga bo­stä­der ovan­på par­ke­ring­ar­na.

Hur många bo­stä­der det kom­mer rö­ra sig om är in­te klart än. Den förs­ta de­talj­pla­nen be­döms kun­na an­tas un­der 2021, en­ligt kom­mun­sty­rel­sen. Väns­ter­par­ti­et yr­ka­de på att klub­ba en de­talj­plan se­nast 2020, men fick av­slag.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

PLA­NER. Ovan­på bland an­nat det­ta par­ke­rings­hus på Val­ky­ria­vä­gen kan det byg­gas bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.