Sum­pan ing­et för Löfven

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) dis­sar Sund­by­berg på förs­ta maj. Tra­di­tions­en­ligt skul­le han ha hål­lit tal i Torn­par­ken.

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sin lis­ta över första­maj-ta­la­re i lan­det. Ste­fan Löfven föl­jer in­te tra­di­tio­nen, en­ligt vil­ken han skul­le ha ta­lat i Torn­par­ken.

Sund­by­ber­gar­na får nöja sig med Sol­na­bon tilli­ka nä­rings- och in­no­va­tions­mi­nis­tern Mi­kael Dam­berg (S).

– Det är na­tur­ligt­vis trå­kigt. Vi ha­de gär­na sett Ste­fan Löfven där, det ger li­te mer upp­märk­sam­het. Men nu är det som det är och vi fick en bra er­sät­ta­re, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten, S-ordförande i Sund­by­berg.

Var­för kom­mer han in­te?

– In­for­ma­tio­nen jag fick är att de pla­ne­rar att gö­ra nå­got an­nat. Men jag vet in­te vad de pla­ne­rar. De vill väl prö­va nå­got an­nat.

Har det att gö­ra med att Sund­by­berg in­te läng­re är S-styrt?

– Nej, det tror jag in­te har någon be­ty­del­se. Han har ju ta­lat i Stock­holm när det har va­rit bor­ger­ligt styrt, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten.

Att par­ti­le­da­ren förs­ta maj-ta­lar i Stock­holm på valå­ret och att den som ta­lar på Nor­ra Ban­tor­get även kom­mer till Sund­by­berg, är en tra­di­tion som fanns re­dan på 1970-ta­let.

– Av­stån­den är så nä­ra. Sol­na och Sund­by­berg har ge­men­samt fi­ran­de, så det kom­mer myc­ket folk, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten.

FOTO: PA­TRIK EKSTRÖM/ARKIV

FÖRR. Stats­mi­nis­tern var i Sund­by­berg un­der na­tio­nal­dags­fi­ran­det på Gol­fäng­ar­na 2015. Nu dis­sar han Torn­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.