103 mil­jo­ner från bo­lag till kom­mu­nen MER Vinst­för­del­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son

103 mil­jo­ner kro­nor förs över från Sund­by­bergs Stads­hus AB till kom­mu­nen. Peng­ar­na går till in­ve­ste­rings­bud­ge­ten, en­ligt kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M).

103 mil­jo­ner kro­nor av vins­ten som Sund­by­bergs stads­hus AB gjor­de i fjol, förs över till kom­mu­nen.

Be­slu­tet att rös­ta för det­ta på tis­da­gens års­mö­te fat­ta­des un­der kom­mun­sty­rel­sens mö­te på mån­da­gen. Mled­da sty­ret sa ja och fick med Sverigedemokraterna.

Väns­ter­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är emot över­fö­ring­en.

– Det­ta är peng­ar som be­hövs till re­no­ve­ring och nyproduktion av bil­li­ga­re hy­res­rät­ter, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Jesper Wiklund (V).

Någon läng­re de­batt för­des in­te in­nan be­slu­tet fat­ta­des, en­ligt ho­nom, med sju ja-rös­ter mot sex nej-rös­ter.

Ef­ter mö­tet var Sverigedemokraterna, som rös­tat ja, ång­er­ful­la och me­na­de att de miss­för­stått ären­det. Men da­gen ef­ter kom de fram till att det än­då bli­vit rätt. Att lå­ta vins­ter vid fast- En fjär­de­del av in­ve­ste­rings­bud­ge­ten kom­mer snart att fi­nan­sie­ras ge­nom vin­stö­ver­fö­ring från kom­mu­na­la bo­la­get Sund­by­bergs stads­hus AB.

ig­hets­för­sälj­ning­ar gå till­baks till äga­ren är SD in­te li­ka själv­klart emot, som att lå­ta hy­resin­täk­ter gå till kom­mun­kas­san.

Stads­hus AB är mo­der­bo­lag till För­val­ta­ren men ock­så till Lokal­fas­tig­he­ter. Fas­tig­hets­för­sälj­ning­ar i sam­band med om­bild­ning­ar har gått

via det­ta bo­lag och det är från Lokal­fas­tig­he­ter som en stor del av peng­ar­na kom­mer.

– Det är ro­ligt att vå­ra kom­mu­na­la bo­lag går så bra, det be­ty­der att de sköts väl och det ska kom­ma in­vå­nar­na till del, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ordförande.

SUND­BY­BERGS stads­hus AB, mo­der­bo­lag till bland an­nat För­val­ta­ren, fö­re­slår att ge 103 mil­jo­ner av en vinst på to­talt 303 mil­jo­ner kro­nor, till kom­mu­nen.

MOT bak­grund av bo­la­gets verk­sam­het är en so­li­di­tet på 40,4 pro­cent, en minsk­ning från 49,5 pro­cent, be­tryg­gan­de en­ligt bo­lags­led­ning­en.

DET­TA fram­går av års­re­do­vis­ning­en där ett för­slag till vinst­dis­po­si­tion finns med. Även bo­la­gets lik­vi­di­tet kan upp­rätt­hål­las på en be­tryg­gan­de ni­vå, en­ligt dem.

FORMELLT har kom­mun­sty­rel­sen nu gett stäm­moom­bu­det på kom­man­de års­mö­te i upp­drag att rös­ta ja till den­na för­del­ning av vins­ten.

NÅ­GOT be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge kom­mer allt­så in­te att tas i frågan.

Ut­ta­get hind­rar in­te För­val­ta­ren från att ut­fö­ra un­der­håll el­ler byg­ga nytt, me­nar han.

Peng­ar­na ska an­vän­das till kom­mu­nens pla­ne­ra­de in­ve­ste­ring­ar. To­talt är in­ve­ste­rings­bud­ge­ten på om­kring 400 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Mi­kael T. Eriks­son.

– Vi tog in­ve­ste­rings­bud­ge­ten med­vet­na om att vi ska fi­nan­si­e­ra den, det gjor­de vi bland an­nat på det­ta sätt. Vi le­ve­re­rar ett gans­ka sta­bilt över­skott i verk­sam­he­ter­na och så har vi mark­för­sälj­ning­ar, sä­ger han.

Nya Ör­sko­lan, byg­get av Kvarn­kul­lens för­sko­la och in­ve­ste­ring­ar i kul­tur- och

fri­tids­verk­sam­het tar han som ex­em­pel på vad peng­ar­na kan gå till.

Ni ska ju lå­ta någon an­nan byg­ga Ör­sko­lan?

– Vi har kost­na­der för att dri­va pro­jek­tet, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son.

En ny ishall är en in­ve­ste­ring som har va­rit på ta­pe­ten länge. Men peng­ar­na från Stads­hus AB kom­mer in­te till nyt­ta i det ären­det.

– I maj tar vi upp ett ären­de på kom­mun­sty­rel­sen, då är för­stu­di­en klar kring hur Sund­by­bergs IP ska ut­veck­las. Men det lig­ger än­då in­te fö­re 2019.

”Det är ro­ligt att vå­ra kom­mu­na­la bo­lag går så bra.”

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

EKONOMI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.