Äld­re her­rar fi­ra­de 125-åring

Sund­by­bergs IK fyl­ler 125 år och först att få ju­bi­le­u­met upp­märk­sam­mat var unga hoc­key­sek­tio­nens old boys som tog sig an ett 40-plus­gäng från Ka­na­da.

Vi i Sundbyberg - - SI­DAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

KA­NA­DA FI­RA­DE SIK 125 ÅR

”Egent­li­gen var det in­te pla­ne­rat att bli en del i fi­ran­det.”

Sund­by­bergs IK föd­des den 9 april 1893. Det fi­ra­des i mån­dags med öp­pet hus och tår­ta på kans­li­et. Där vi­sa­des även ut­ställ­ning­en som gjor­des till 100-års­ju­bi­le­u­met.

Fi­ran­det ska på­gå året ut när SIK:s många sek­tio­ner bju­der in till si­na da­gar. Re­dan da­gen ef­ter fö­del­se­da­gen spe­la­des det hoc­key mel­lan SIK-gub­bar och di­to från Lloyd­mins­ter, en stad på grän­sen mel­lan pro­vin­ser­na Al­ber­ta och Saskat­che­wan.

– Egent­li­gen var det in­te pla­ne­rat att bli en del i fi­ran­det, sä­ger Rolf Hå­kans­son, ord­fö­ran­de i sek­tio­nen.

Se­dan länge var det be­stämt att SIK:s re­kre­a­tions­lag skul­le mö­ta Lloyd­mins­ter Newerswea­ters. I elf­te tim­men fick SIK en snil­le­blixt och kon­tak­ta­de Ka­na­das am­bas­sad.

I Ka­na­da hör det till att en pro­mi­nent gäst får släp­pa puc­ken. SIK fick napp. In­nan rik­ti­ga ned­släp­pet var det Ka­na­das am­bas­sa­dör, He­at­her Grant, som höll i puc­ken och ord­na­de en du­ell mel­lan Mol­ly Svens­son, spe­la­re i SIK:s yngs­ta flick­lag och Dan Ger­vais. Mol­ly vann lätt. Två gång­er dess­utom.

In­nan den pro­ce­du­ren ta­la­de am­bas­sa­dö­ren om län­der­nas hoc­key­pas­sion och att det var ett bra sätt att kny­ta band kring. I näs­ta stund blev det all­var­li­ga­re. Al­la på isen sam­la­des i mitt­cir­keln för att un­der en tyst mi­nut hed­ra de ka­na­den­sis­ka hoc­keyung­do­mar som för­ra vec­kan om­kom i en bus­so­lyc­ka på väg till match.

Från sorg till skratt och sång är ste­get in­te långt. I spea­ker­bå­set fick man in­te ord­ning på mu­si­kan­lägg­ning­en och bad om ur­säkt för att det in­te kun­de spe­la na­tio­nalsång­er. Det föll in­te i god jord. ” Vi kan sjunga” hör­des det från spe­lar­na på isen och de­ras fru­ar på läk- ta­ren. Så med He­at­her Grant och öv­ri­ga da­mer på stå­läk­ta­ren blev det ”O Ca­na­da” i al­la fall.

Vär­re var det för SIK-la­get som sak­na­de text-, ljud- och ton­stöd på läk­ta­ren.

Mat­chen är ing­et att or­da om, där­e­mot ka­na­den­sar­nas re­sa. Gub­bar­na spe­la­de mat­cher i Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge och Dan­mark. Utö­ver det fick de gui­da­de da­gar och bland an­nat se Va­samu­se­et och vand­ra i Gam­la Stan. Plus en li­vad ex­a­mens­fest på Fin­lands­bå­ten över till Stock­holm

– Jät­tetrev­ligt, me­na­de fru­ar­na kol­lek­tivt och tyck­tes nöj­da med att mis­sa någ­ra mi­nu­ters spel i Tu­le­hal­len, som se­dan följ­des av ban­kett.

FOTO: JONNY AN­DERS­SON

TEKNING. Ka­na­das am­bas­sa­dör He­at­her Grant släp­per puc­ken och Mol­ly Svens­son får en klock­ren träff.

FOTO: JONNY AN­DERS­SON

TEKNING. He­at­her Grant släp­per puc­ken och Mol­ly Svens­son får en klock­ren träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.