Vill ditt par­ti ha mo­bil­för­bud i sko­lan?

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Be­slut om na­tio­nellt mo­bil­för­bud fat­tas på riks­dagsni­vå. Där vill två par­ti­er (S och L) ha mo­bil­för­bud i sko­lan. Res­ten sä­ger nej. Vi ställ­de frågan till par­ti­er­nas grupple­da­re i Sund­by­berg: Ska mo­bil­för­bud in­fö­ras i klass­rum­men? Vad tyc­ker du och var­för?

Mi­kael T. Eriks­son, Moderaterna

Jag tror att det är bätt­re om så­da­na be­slut tas så nä­ra verk­sam­he­ten som möj­ligt, ex­em­pel­vis av an­sva­rig rek­tor.

Jo­han Storå­kers, Li­be­ra­ler­na

Mo­bi­ler är fan­tas­tis­ka, men de hör in­te hem­ma i klass­rum­met. Många ele­ver upp­ger att de störs bå­de av sin egen och av and­ra ele­vers an­vänd­ning av mo­bil­te­le­fo­ner på lek­tions­tid. Där­för har Li­be­ra­ler­na fö­re­sla­git en ny lag­stift­ning om mo­bil­fria klass­rum i grund­sko­la och på gym­na­si­et.

Ste­fan Bergström, Cen­ter­par­ti­et

Lä­rar­na har re­dan be­fo­gen­het att in­fö­ra mo­bil­för­bud i klass­rum­met. Cen­ter­par­ti­et ser ing­en an­led­ning att ta ifrån lä­rar­na den be­fo­gen­he­ten ut­an vi li­tar på att lä­rar­na kla­rar av att fat­ta rätt be­slut då det be­hövs.

Ma­ria Boh­man Kreij, Kristdemokraterna

Ja, jag tyc­ker mo­bi­len ska för­bju­das i klass­rum­men. Den dis­tra­he­rar möj­lig­he­ten till att föl­ja un­der­vis­ning­en. Det är till­räck­ligt svårt att fo­ku­se­ra och kon­cen­tre­ra sig i dag även ut­an mo­bi­len. Läm­na den ut­an­för klass­rum­met.

Eme­lie Til­le­gård, Mil­jö­par­ti­et

Mil­jö­par­ti­et an­ser att po­li­ti­ker ska und­vi­ka de­talj­styr­ning av lä­ra­re och de­ras un­der­vis­ning. Vi vill där­för fo­ku­se­ra på stör­re re­for­mer som ger lä­rar­na mer tid och re­sur­ser för ar­be­tet med si­na ele­ver.

Pe­ter Schil­ling, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Nej, det ska skol­per­so­na­len be­stäm­ma. Sko­lan ska lä­ra bar­nen hur och när man ska an­vän­da te­le­fo­nen. Det är myc­ket bra till­fäl­le att re­so­ne­ra med ele­ver­na om hur de ska an­vän­da och ut­veck­la sitt om­dö­me. ”Hur man ska ta hän­syn till and­ra” och ”när är det re­le­vant att an­vän­da ny tek­nik” är två yt­ter­li­ga­re frå­gor som läm­par sig att ta upp i så­dan dis­kus­sion. Ing­et av det­ta kan man gö­ra med ett för­bud. Men al­la är sa­ker som bar­nen mås­te lä­ra sig.

Jesper Wiklund, Väns­ter­par­ti­et

Nej, det tyc­ker jag in­te, jag tyc­ker att vi po­li­ti­ker ska ha re­spekt för lä­rar­nas för­må­ga att själ­va av­gö­ra om de vill in­klu­de­ra mo­bi­ler i un­der­vis­ning­en el­ler om de vill att de ska hål­las av­stäng­da. Mer fri­het till lä­rar­na och mind­re de­talj­styr­ning från po­li­ti­ken.

Ga­ry Ae­li­us, Sverigedemokraterna

Jag mo­tio­ne­ra­de re­dan för tre år se­dan om mo­bil­för­bud. Ing­et av öv­ri­ga par­ti­er stöd­de för­sla­get i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Nu har fle­ra par­ti­er yr­va­ket in­sett att mo­bil­för­bud är nöd­vän­digt. Skä­len är föl­jan­de: Ele­ver­na slip­per dis­tra­he­ras av mo­bil­te­le­fo­nen och ar­bets­ron för­bätt­ras. Mo­bi­len an­vänds även för mobb­ning. Gi­vet­vis för­bätt­ras kon­cent­ra­tion och skol­re­sul­tat. De fles­ta lä­ra­re och ele­ver stöd­jer ett för­bud. Om och när mo­bi­len någon gång skul­le be­hö­vas i un­der­vis­ning­en ska den gi­vet­vis tillå­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.