To­an flyt­tas till Sta­tions­ga­tan

Snart blom­mar mag­no­li­an längs Sta­tions­ga­tan. Men för­ny­el­se­för­sla­get med bän­kar och to­a­lett ris­ke­rar att dra till sig stö­ran­de per­so­ner, en­ligt en fas­tig­hets­ä­ga­re.

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Sträc­kan norr om Stu­re­ga­tan ska för­ny­as, en­ligt ett ge­stalt­nings­för­slag som kom­mu­nen lå­tit ta fram.

Lin­dar­na ska by­tas ut mot ja­pans­ka mag­no­li­a­träd.

Flyt­ten av en of­fent­lig to­a­lett från Sund­by­bergs torg har för­an­lett en stör­re om­vand­ling av stads­mil­jön. Park­bän­kar, cy­kel­pol­la­re och pap­pers­kor­gar ska stäl­las fram.

Själ­va to­a­let­ten är tänkt att stå mitt emot in­gång­en till tun­nel­ba­nan.

En fas­tig­hets­ä­ga­re är oro­lig över att park­bän­kar­na ska dra till sig al­ko­hol­miss­bru­ka­re. För någ­ra år se­dan fö­re­kom pro­blem i och med bän­kar­na som fanns där då.

”Det var tid­vis obe­hag­ligt då des­sa per­so­ner var hög­ljud­da, drack al­ko­hol och det­ta mitt bland bland an­nat barn­fa­mil­jer som satt på ute­ser­ve­ring­en på Café Prin­cess”, skri­ver fas­tig­hets­ä­ga­ren till kom­mu­nen.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren har upp­skat­tat de se­nas­te årens lugn och ro och hop­pas att för­sla­get in­te blir verk­lig­het, ”så att vi kan fort­sät­ta att vis­tas i det­ta när­om­rå­de ut­an att be­hö­va se hur vis­sa per­so­ner su­per, är hög­ljud­da och all­mänt stö­ki­ga”.

To­a­let­ten vid Sund­by- bergs torg stäng­des för­ra som­ma­ren på grund av ord­nings­pro­blem. Po­li­sen upp­ma­na­de till det­ta ef­ter att ett vålds­brott miss­tänk­tes ha skett där.

”Det var tid­vis obe­hag­ligt då des­sa per­so­ner var hög­ljud­da.”

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

NYTT. En to­a­lett ska flyt­tas av kom­mu­nen till mitt emot tun­nel­ba­nened­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.