Ef­ter al­la larm – nu ska to­a­let­ten bort

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Ef­ter fle­ra larm om våld­täkts­för­sök och drog­för­sälj­ning – nu ska to­a­let­ten vid Sund­by­bergs torg bort. Tro­ligt­vis blir det ing­en of­fent­lig to­a­lett alls i cen­tra­la Sund­by­berg.

”Vi ska in­te flyt­ta to­a­let­ten till and­ra si­dan järn­vä­gen.”

Den of­fent­li­ga to­a­let­ten vid Sund­by­bergs torg fö­reslås tas bort ef­ter larm om drog­för­sälj­ning, våld­täkts­för­sök och all­män oord­ning.

– Vi ska in­te flyt­ta to­a­let­ten till and­ra si­dan järn­vä­gen, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Stefan Berg­ström (C).

Kri­ti­ken mot den of­fent­li­ga to­a­let­ten på Sund­by­bergs torg har på­gått i fle­ra år. Po­li­sen har lar­mat om att to­a­let­ten an­vänds för att säl­ja nar­ko­ti­ka. Våld­täkts­för­sök från plat­sen har ock­så an­mälts. För sund­by­bergs­bor har to­a­let­ten, som pe­ri­od­vis va­rit stängd på grund av pro­ble­men, bli­vit ett känt till­håll för miss­bru­ka­re.

I vå­ras fö­reslog kom­mu­nens tjäns­te­män att den of­fent­li­ga to­a­let­ten istäl­let skul­le pla­ce­ras in­till tun­nel­ba­ne­upp­gång­en vid Sta­tions­ga­tan - att den allt­så skul­le flyt­tas till and­ra si­dan järn­vä­gen.

För­sla­get togs in­te väl emot av fas­tig­hets­ä­ga­re och gran­nar som ock­så kla­gat till kom­mu­nen.

”Där finns en för­sko­la och ni ska nu ut­sät­ta bar­nen för obe­räk­ne­li­ga knar­ka­re och al­ko­ho­lis­ter med släng­da ka­ny­ler, fim­par, flas­kor runt om. Är det vad ni vill ha på ert an­svar?” skri­ver en be­kym­rad med­bor­ga­re till kom­mu­nen.

An­sva­ri­ga po­li­ti­ker ver­kar nu ha ta­git till sig kri­ti­ken.

– Det är in­te bra att to­a­let­ten lig­ger i cen­tra­la Sund­by­berg. Vid näs­ta sam­man­trä­de i stads­mil­jö­nämn­den fö­re­slår jag där­för att vi helt tar bort to­a­let­ten, sä­ger Stefan Berg­ström.

Hur blir det med för­sla­get att flyt­ta den till and­ra si­dan järn­vä­gen?

– Vi ska in­te flyt­ta to­a­let­ten till and­ra si­dan järn­vä­gen. Den ska in­te stå i de cen­tra­la de­lar­na. Be­hö­ver man gå på to­a­let­ten så finns det re­stau­rang­er, sä­ger Stefan Berg­ström.

Ett le­da­mot­si­ni­ti­a­tiv är 19 ju­ni un­der­teck­nat bå­de av det grön­blå sty­ret och av op­po­si­tions­par­ti­er­na S och V: ”Nämn­den be­slu­tar att den of­fent­li­ga to­a­let­ten i cen­tra­la Sund­by­berg av­veck­las och att al­ter­na­tiv pla­ce­ring ut­reds av för­valt­ning­en.” Patrik Ekström, Ul­ri­ca An­ders­son

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

STÄNG­DA. Ord­nings­pro­blem har tving­at kom­mu­nen att stänga of­fent­li­ga to­a­let­ten på Sund­by­bergs torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.