SALTKRÅKAN FLYT­TAR TILL SUMPAN

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hagström

Te­a­ter SAT:s år­li­ga fa­mil­je­fö­re­ställ­ning har bli­vit nå­got av en som­martra­di­tion. I år kom­mer åskå­dar­na att få föl­ja med Tjor­ven och hen­nes vän­ner på även­tyr när ”Vi på Saltkråkan” sätts upp.

– Vi tes­ta­de att re­pe­te­ra ut­om­hus i dag, men vi får nog flyt­ta in igen i mor­gon. Det blir för svet­tigt, skrat­tar re­gis­sö­ren Jo­han Asplund.

Se­dan i maj har han och res­ten av en­semb­len på runt 30 per­so­ner övat fli­tigt, och ef­tersom fö­re­ställ­ning­en ska sät­tas upp­båd e på Au­gust en dals te­a­tern och på Bri­stol krävs bå­de ut­om–och in­om­hus­re­pe­ti­tio­ner.

I år har am­bi­tio­nen va­rit att in­klu­de­ra så många unga som möj­ligt i pro­duk­tio­nen.

– Vi har för­sökt att ha med så många barn och ung­do­mar vi kan, må­let är att de fles­ta ska va­ra un­der 18 år. In­te ba­ra skå­de­spe­lar­na, ut­an till ex­em­pel så är af­fi­scher­na ri­ta­de av ung­do­mar, vi kom­mer ha unga som job­bar i café­et i an­slut­ning till fö­re­ställ­ning­ar­na, någ­ra som kom­mer skö­ta lju­set och så vi­da­re, sä­ger Jo­han Asplund.

Han själv job­bar van­ligt­vis ock­så som skå­de­spe­la­re och ma­nus­för­fat­ta­re på te­a­ter Lil­la Par­ken, och det är fem­te som­ma­ren i rad som han äg­nar åt Te­a­ter SAT:s och Lil­la Par­kens sam­ar­be­te.

– Jag gör det här för att det är så ro­ligt, barn är väl­digt kre­a­ti­va och har of­ta en otro­lig ener­gi, så jag till­bring­ar gär­na mi­na som­rar här. Att blan­da vux­na, pro- fes­sio­nel­la per­so­ner från Lil­la Par­ken med barn, ung­do­mar och ama­tö­rer, blir dess­utom nå­got väl­digt spe­ci­ellt.

Många vil­le va­ra med i pro­duk­tio­nen, och i år var tryc­ket ex­tra stort på en all­de­les spe­ci­ell roll: Tjor­ven. Va­let föll slut­li­gen på Ty­ra Holst, 11, som trots sin ringa ål­der re­dan har en ge­di­gen scen­va­na.

– Jag går på Kul­tura­ma, så vi har bå­de sång och dans i sko­lan. Dess­utom spe­la­de jag Maja när Te­a­ter SAT sat­te upp ”Las­seMa­jas De­tek­tiv­by­rå” för två år se­dan, för­kla­rar hon.

En­semb­len räk­nar med att fö­re­ställ­ning­en kom­mer bli un­ge­fär två tim­mar lång, och det blir många re­pli­ker att hål­la re­da på un­der så lång tid. Det har dock in­te va­rit nå­got pro­blem för Ty­ra Holst:

– Fa­mil­jen bi­la­de upp till Norr­land, så då pas­sa­de jag på att lä­ra mig al­la re­pli­ker i bi­len, för­kla­rar hon.

Att det är re­pe­ti­tio­ner näs­tan var­je var­dag är in­te hel­ler nå­got hon tyc­ker är job­bigt: – Vi hål­ler på till kloc­kan ett var­je dag, så vi hin­ner ha som­mar­lov och gö­ra sa­ker på ef­ter­mid­da­gar­na ock­så, för­säk­rar Ty­ra Holst.

– Men det är fak­tiskt väl­digt skönt att ha nå­got att gö­ra, det blir så lätt att man fast­nar fram­för tv:n el­ler så annars, läg­ger hon till med ett skratt.

FOTO: EM­MA LÖF HAGSTRÖM

GNABBAS. Sti­na och Tjor­ven brå­kar på bryg­gan och Pel­le ham­nar som van­ligt i mit­ten. Snart är det in­om­huspre­miär för ”Vi på Saltkråkan” på Bri­stol.

FOTO: EM­MA LÖF HAGSTRÖM

GÄNGET. Liz­zie Hirsch­feldt, 11, Lo­va Nor­berg, 13, Ty­ra Holst, 11, Har­ry Holst, 9, Ei­ra Arons­son, 10, Rasmus Käl­ven­stam, 13, och Båts­man.

BRYGGSCEN. Sti­na, Pel­le och Tjor­ven på bryg­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.