Splitt­rad kom­mun till val i sep­tem­ber

Rött i Hal­lon­ber­gen – blått i Duv­bo. Det är stor skill­nad mel­lan hur stads­de­lar­na i Sund­by­berg rös­ta­de i va­let 2014. ”Årets val är svå­ra­re att för­ut­spå”, sä­ger en stats­ve­ta­re.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Pa­trik Wirén

Vårt välj­ar­be­te­en­de styrs av vår in­komst men också av vad folk om­kring oss rös­tar på. Det sä­ger uni­ver­si­tets­lek­tor An­ni­ka Fredén.

An­ni­ka Fredén är uni­ver­si­tets­lek­tor i stats­ve­ten­skap med val och välj­ar­be­te­en­de som två av si­na forsk­nings­om­rå­den.

– Min forsk­ning vi­sar att män­ni­skor in­te ba­ra sö­ker sig till om­rå­den där det bor and­ra med sam­ma vär­de­grund. Vi på­ver­kas också av vad folk om­kring oss rös­tar på, vil­ket får stor be­ty­del­se för un­der­dog-par­ti­er som Fi. Får man ve­ta att and­ra gil­lar par­ti­et och tror att det har go­da chan­ser i va­let är folk också mer be­näg­na att rös­ta på par­ti­et, sä­ger hon.

– Att ha en in­komst som räc­ker för att kö­pa en dyr bo­stads­rätt bru­kar in­ne­bä­ra att man är mer be­nä­gen att rös­ta på ett hö­ger­par­ti. Men sam­ti­digt är det in­te en­bart in­komst som styr vad vi rös­tar på, sä­ger hon.

Hur kom­mer det då att gå i va­let i sep­tem­ber? An­ni­ka Fredén kon­sta­te­rar att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ser ut att växa i he­la lan­det, men tilläg­ger att va­let är svå­ra­re att för­ut­se än nor­malt.

– Också för mig som fors­ka­re är det väl­digt oklart in­för just det här va­let. Det finns en stör­re rör­lig­het hos väl­jarkå­ren i dag jäm­fört med förr och i årets val är det mer oklart vem som ska sam­ar­be­ta med vem än vid de se­nas­te va­len, sä­ger hon.

An­ni­ka Fredén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.