Än finns det plats på hös­tens kur­ser

TER­MINS­START. Mäng­der av le­di­ga plat­ser i Stock­holm – ex­per­ten: Tänk på det­ta in­nan du sö­ker

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Ter­mi­nen är ba­ra vec­kor bort. Trots det är möj­lig­he­ten att plug­ga i höst fort­fa­ran­de öp­pen. Över 200 ut­bild­ning­ar går fort­fa­ran­de att sö­ka i Stock­holm.

Går du i tan­kar om att plug­ga vi­da­re? Det kan gå re­dan i höst. 247 hög­sko­le- och uni­ver­si­tets­ut­bild­ning­ar finns just nu till­gäng­li­ga att sö­ka i Stock­holms län, med en så kal­lad sen an­mä­lan.

Det­ta trots att ter­mins­star­ten ba­ra är un­ge­fär två vec­kor bort.

Vill man lä­sa en en­skild fri­ståen­de kurs är al­ter­na­ti­ven be­tyd­ligt fler, näs­tan 1 000 kur­ser finns till­gäng­li­ga för sen an­mä­lan. Men att sö­ka är in­te sam­ma sak som att va­ra ga­ran­te­rad en plats.

– Det är först till kvarn som gäl­ler, och vid Stock­holms uni­ver­si­tet har vi haft den se­na an­mä­lan öp­pen se­dan i mit­ten av ju­li. Den stäng­er se­nast en vec­ka ef­ter kurs­start, se­dan ham­nar man för långt ef­ter, sä- ger Ma­rie Nord­ström, Ma­rie Nord­ström, grupple­da­re för stu­die- och kar­riär­väg­led­ning­en vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

De ut­bild­ning­ar som är öpp­na för sen an­mä­lan är de som in­te haft så många sö­kan­den att det fyl­ler upp an­ta­let till­gäng­li­ga stu­die­plat­ser.

Att hop­pa på i elf­te tim­men kan dock va­ra vansk­ligt, me­nar Ma­rie Nord­ström.

– Många som an­sö­ker sent är så­da­na som glömt att gö­ra det i tid. An­nars tyc­ker jag att om möj­lig­he­ten att vän­ta till vår­ter­mi­nen finns så är det of­ta bra. Att man tänkt ige­nom det och är mo­ti­ve­rad är vik­tigt. Ett pro­gram på till ex­em­pel tre år krä­ver pla­ne­ring och att plug­ga ba­ra för att man ” be­hö­ver po­äng­en” till CSN el­ler en bostad blir säl­lan bra, sä­ger hon.

Att sö­ka en fri­ståen­de kurs kan va­ra ett an­nat sätt att in­le­da hög­re stu­di­er, och där är ut­bu­det stör­re i sista stund.

– För många är det ett jät­te­bra sätt att tes­ta på universitetet om man in­te är helt sä­ker på vad man vill bli. Man lär sig stu­di­e­tek­nik och hur det fun­ge­rar. Se­dan kan man ploc­ka ihop till sin egen ut­bild­ning. Det är van­li­ga­re än vad många tror idag, näs­tan hälf­ten av vå­ra stu­den­ter gör så, sä­ger Ma­rie Nord­ström.

För den som är ute ef­ter en kor­ta­re och mer prak­tisk ut­bild­ning finns det al­ter­na­tiv. Yr­kes­hög­sko­lan (YH) har just nu 58 ut­bild­ning­ar som tar in stu­den­ter på rest­plat­ser in­för höst­ter­mi­nen.

”Det är först till kvarn som gäl­ler.”

FOTO: MOSTPHOTOS

FLI­TIG STUDENT. Re­dan i höst kan du bli en av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.