Nu får du­vor­na baj­sa nå­gon an­nan­stans

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Ef­ter år av dis­kus­sio­ner och fö­re­slag­na lös­ning­ar: Nu ska re­se­nä­rer­na via Sund­by­bergs cent­rum slip­pa ris­ke­ra att få du­vex­kre­men­ter på sig.

Pro­ble­men med du­vor som ma­tas och där­för baj­sar ned tun­nel­ba­nened­gång­en vid Hem­köp i cen­tra­la Sund­by­berg har fun­nits i åra­tal.

Vi i Sund­by­berg be­rät­ta­de i april om en lös­ning, som skul­le ge­nom­fö­ras ef­ter sam­ver­kan med lands­ting­et: Färg­gla­da plast­ski­vor skul­le sät­tas upp på ett nät av me­tall.

Nu har plast­ski­vor­na bör­jat sät­tas upp.

Idel gla­da re­ak­tio­ner möt­te få­gel­ex­per­ten Pa­trik Da­ni­els­son och ar­ki­tek­ten Lars Ols­son:

– Tun­nel­ba­ne­en­trén blir gla­da­re med färg­klic­kar, sä­ger Lars Ols­son.

Ti­di­ga­re har trå­dar satts upp mot fåg­lar­na, men de har van­da­li­se­rats. För­buds­skyl­tar har in­te re­spek­te­rats. Els­ke­nor och pig­gar kan sät­tas upp, men in­te på en mur där män­ni­skor istäl­let kan ska­das.

Denna lös­ning ska där­e­mot fun­ge­ra, en­ligt de som sät­ter upp den.

– Vi tar bort de­ras in­flyg­nings­ba­na. Ti­di­ga­re har de haft ett tack­samt vä­der­skydd här, men nu skul­le de få sit­ta på bac­ken och där är de för ut­sat­ta, sä­ger Pa­trik Da­ni­els­son.

Isa Han­nah är an­sva­rig för re­stau­rang­en Fal­co­ne­er Pub in­till. Han tyc­ker att det ser ut att bli fint. Där­e­mot kom­mer han vil­ja by­ta ut få- gel­skyd­det vid den ti­di­ga­re cy­kel­par­ke­ring­en, mot sin egen ute­ser­ve­ring som också ska skräm­ma du­vor.

– Då blir det folk där he­la ti­den. Jag mås­te ringa till kom­mu­nen, men jag tror de kom­mer att sä­ga ja, sä­ger han.

Bå­de nä­ringsid­ka­re i när­he­ten och re­se­nä­rer är nöj­da – och i för­läng­ning­en lär även du­vor­na va­ra det.

– De mår in­te bra av att ma­tas med bröd. Nu kan de hit­ta mat i skog och na­tur istäl­let, sä­ger Pa­trik Da­ni­els­son.

”Ti­di­ga­re har de haft ett tack­samt vä­der­skydd här.”

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

FÄR­GER. Lars Ols­son och Pa­trik Da­ni­els­son tes­tar sig fram var plast­ski­vor­na ska sit­ta.

GLATT. Fåg­lar­nas in­flyg­nings­ba­na vid kol­lek­tiv­tra­fik­ned­gång­en hind­ras av me­tall­nät, be­rät­tar få­gel­ex­per­ten Pa­trik Da­ni­els­son. Plast­ski­vor­na sätts upp för att gläd­ja re­se­nä­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.