En vill­rå­dig ve­ge­ta­ri­ans svå­ra val

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - KRÖNIKAN Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se Re­por­ter

Den 9 sep­tem­ber är det val i Sve­ri­ge. Men re­dan från den 22 au­gusti, allt­så nu på onsdag, går det att för­tids­rös­ta om man in­te vill gå till val­lo­ka­len på val­da­gen. Vad in­ne­bär det­ta? Jo, att det är dags att väl­ja. Hu. Usch. Fy. Det är klart att det finns en mas­sa män­ni­skor som re­dan vet vil­ka par­ti­er de ska rös­ta på. De kanske till och med rös­tar på sam­ma par­ti i kom­mun- lands­tings- och riks­dags­va­let. Grat­tis, kul för er. Skönt.

Men för mig, och för många and­ra, in­ne­bär de sista vec­kor­na in­för va­let just att man mås­te väl­ja. Vad tyc­ker jag? Vil­ket par­ti står för de vär­de­ring­ar och den po­li­tik som bäst mat­char mig?

Jag av­skyr att väl­ja. Som ve­ge­ta­ri­an är jag ju li­te bort­skämd på det sät­tet, ef­tersom det på lunch­re­stau­rang­er säl­lan finns mer än ett en­da al­ter­na­tiv för mig att väl­ja på. En­kelt. Ve­ge­ta­riskt, tack. In­te: ”Ska jag ta kött, kött, pas­ta, fisk el­ler kanske dagens spe­ci­al?”. Mid­dags­me­ny­er in­ne­hål­ler dock of­ta li­te fler ve­ge­ta­ris­ka rät­ter, så då tar det läng­re tid att be­stäl­la. Utom­lands, i de­lar av södra Eu­ro­pa, kvar­står dock denna be­gräns­ning även i mid­dags­me­ny­er­na. Om det ens finns nå­got ve­ge­ta­riskt över hu­vud ta­get. Su­peren­kelt.

Vart vill jag kom­ma med denna ku­li­na­ris­ka ut­vik­ning? Jo, att in­te ens vill­rå­di­ga ve­ge­ta­ri­a­ner kom­mer un­dan när det är val i Sve­ri­ge. Vi har li­ka många par­ti­er att väl­ja mel­lan som al­la and­ra. Och tur är väl det. När det kom­mer till stats­skick fö­re­drar jag näm­li­gen de­mo­kra­ti fram­för dik­ta­tur.

Om jag nu mås­te väl­ja.

In­te ens vill­rå­di­ga ve­ge­ta­ri­a­ner kom­mer un­dan när det är val i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.