Som­ma­rens id­rotts­hän­del­ser

Se­mes­ter, sol och bad – men även en hel del in­tres­san­ta sport­hän­del­ser i Sund­by­berg. Det har hänt myc­ket in­om spor­tens värld i som­mar och här kom­mer en kort sam­man­fatt­ning.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Anna no­mi­ne­rad till pre­stige­fyllt pris

Var­je år de­lar or­ga­ni­sa­tio­nen Wo­men’s Sports Founda­tion ut pri­ser till kvinn­li­ga id­rot­ta­re, bå­de en­skilt och i lag. Och i årets upp­la­ga är Anna Has­sel­borg no­mi­ne­rad, och det­ta som en­da eu­ro­pé.

Anna, som till­hör Sund­by­bergs cur­ling­klubb, är no­mi­ne­rad till ”årets id­rotts­kvin­na” i ka­te­go­rin la­gid­rott. Den gång­na sä­song­en vann skip­pern Anna och hen­nes lag­kam­ra­ter i team Has­sel­borg OS-guld i Syd­ko­rea och är ran­ka­de et­ta på världs­ran­king­en. Vin­nar­na pre­sen­te­ras i oktober.

Omar by­ter klubb – igen

Strax in­nan se­mest­rar­na stod det klart att Omar Ed­da­hri bröt sitt kon­trakt med all­svens­ka IK Si­ri­us. Ef­ter li­te be­tän­ke­tid stod det klart att Riss­ne­so­nen skul­le fort­sät­ta sin kar­riär i marockanska It­ti­had Tang­er.

Men se­jou­ren i nord­väst­ra Afri­ka blev kort­va­rig. För­ra vec­kan stod det näm­li­gen klart att 27-åring­en skri­ver på för Djur­går­dens IF res­ten av sä­song­en. Där­med åter­vän­der han till klub­ben där han del­vis spe­la­de sin ju­ni­or­fot­boll. De­bu­ten sked­de på sön­dag då han fick hop­pa in i stor­för­lus­ten bor­ta mot BK Häc­ken (0-5).

Upp och ner för He­at

Sund­by­bergs He­at del­tog i som­ras i Eu­ro­pa­spe­let igen ef­ter ett gäng år ut­an. Det gick dock så­där. Ba­se­boll­gäng­et vann en av si­na fy­ra mat­cher i pols­ka Ryb­nik och har där­med spe­lat klart i Eu­ro­pa 2018.

I elit­se­ri­en, som star­ta­de upp igen i ju­li, går He­at upp och ner. I ”hös­tens” två förs­ta mat­cher slog de Stock­holm i två ra­ka mat­cher, men har där­ef­ter för­lo­rat tre av si­na fy­ra ef­ter­föl­jan­de mat­cher. Fy­ra om­gång­ar åter­står och He­at lig­ger just nu på slut­spels­plats (topp 4).

Två ra­ka torsk i om­star­ten Me­dal­jer för Sund­by­bergs TK

Som­ma­ren har va­rit bra för Sund­by­bergs tyngd­lyft­nings­klubb. Un­der SM-vec­kan i Helsing­borg kom nio STK:are till start och vann to­talt sex me­dal­jer: ett guld, tre sil­ver samt två brons. Dess­utom två svens­ka re­kord (Ma­til­da Vil­mar bå­da).

STK tog även VM-brons i klas­sisk bänk­press i fins­ka Van­taa. An­ders Hen­riks­son vann där brons i ve­te­ran­klas­sen.

Sund­by­berg IK:s fot­bolls­her­rar har fått en tung start på hös­ten. I de två förs­ta mat­cher­na ef­ter som­marup­pe­hål­let har la­get för­lo­rat mot de bå­da topp­la­gen IFK Stocksund och Va­salund. Se­nast blev det 1-2 mot VIF i der­byt. Ef­ter 16 om­gång­ar lig­ger SIK åt­ta i di­vi­sion 2.Klub­ben med­de­lar även att Mel­ker An­selm läm­nar la­get för stu­di­er i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.