Fler rull­trap­por står än­nu

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ett stort an­tal rull­trap­por på Ci­ty­ba­nans pen­del­sta­tio­ner Stock­holm Ci­ty och Oden­plan står fort­fa­ran­de stil­la ef­ter ha­ve­ri­et ti­di­ga­re i som­mar.

Sta­tio­ner­na är se­dan en tid åter öpp­na för tra­fik men fort­fa­ran­de står ett stort an­tal rull­trap­por stil­la i vän­tan på ut­red­ning och åt­gär­der. På Oden­plan står 4 av 21 rull­trap­por just nu stil­la och på Stock­holm Ci­ty är siff­ran 17 av 44.

– Det vi gör just nu är att vi ser till att de som fak­tiskt går fun­ge­rar, där kon­trol­le­rar och un­der­hål­ler vi rull­trap­por och his­sar nat­te­tid, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

SL hop­pas att ha mer­par­ten av rull­trap­por­na i drift sent i sep­tem­ber el­ler en bit in i oktober.

Mi­na hän­der är helt för­stör­da av al­la bunt­band ef­ter af­fi­sche­ring i Sund­by­berg. Som tur är fort­sät­ter vi imor­gon med det. Oscar Berg­gren, ar­be­tar för Cen­ter­par­ti­[email protected]­gren_os, på Twit­ter.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

LÄMMELTÅG. Re­se­nä­rer­na på Stock­holm Ci­ty får fort­sät­ta gå i stil­lastå­en­de rull­trap­por ett tag till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.