Möt pa­ti­en­ter­na med re­spekt och för­stå­el­se

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Re­za Za­re­noe (L), kan­di­dat till lands­tings­full­mäk­ti­ge

Al­la som sö­ker vård be­hö­ver bli be­möt­ta med re­spekt och sym­pa­ti. Upp­le­vel­sen av att in­te få mö­ta det man för­vän­tar sig av vård­per­so­na­len in­om vår­den kan le­da till miss­tro, slu­ten­het och hopp­lös­hets­käns­lor. Att in­te bli be­mött med för­stå­el­se, re­spekt och mänsk­lig vär­me i en svår si­tu­a­tion le­der till miss­tro mot vård­gi­va­ren. Pa­ti­en­ter som kän­ner sig makt­lö­sa i re­la­tio­nen till vår­dens pro­fes­sio­nel­la kan av­stå från vi­da­re vård­kon­tak­ter så länge det är möj­ligt för dem.

I års­rap­por­ten som Pa­ti­ent­nämn­den i Stock­holm i 2017 tog fram kan man lä­sa att an­tal ären­den som rör be­mö­tan­de har ökat nå­got, från 2016 då 963 ären­den tog upp frå­gan om be­mö­tan­de, del­ak­tig­het, ej lyss­nad till, em­pa­ti samt över­grepp, till 978 ären­den un­der 2017.

För mig som so­ci­al­li­be­ral är det själv­klart att pa­ti­en­ter som sö­ker vård ska kän­na sig väl be­möt­ta i en öp­pen, re­spekt­full re­la­tion av si­na vård­gi­va­re. Ett förs­ta steg för att för­bätt­ra be­mö­tan­de­kul­tur/kli­mat är att sät­ta stör­re fo­kus på att mä­ta pa­ti­en­ter­nas upp­le­vel­ser ef­ter be­sö­ket in­om vår­den, ana­ly­se­ra de­ras svar och an­ord­na sär­skil­da stra­te­gi­er kring hur be­mö­tan­det se­dan kan för­bätt­ras på lo­kal ni­vå.

Att ut­veck­la kli­ma­tet i pa­ti­ent­mö­ten som slu­tat olyck­ligt in­ne­bär in­te att man ska le­ta ef­ter syn­da­boc­kar ut­an ska­pa sta­bil grund för ett tryggt, re­spekt­fullt och sym­pa­tiskt mö­te där pa­ti­en­ter kän­ner sig del­ak­ti­ga i sin vård.

FOTO: MOSTPHOTOS

RE­SPEKT. Det är vik­tig att pa­ti­en­ter­na in­om vår­den be­möts med re­spekt, skri­ver Re­za Za­re­noe (L), kan­di­dat till lands­tings- full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.