Sund­by­berg och Sol­na i gräns­tvist

Nya sta­tio­nen ris­ke­rar ham­na i två kom­mu­ner

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson [email protected]­rekt­press.se

Sund­by­berg vill ta över en del av Sol­na så att he­la den pla­ne­ra­de pen­del­tågs­sta­tio­nen ham­nar in­om kom­mu­nen. Men Sol­na ser inga för­de­lar med att flyt­ta grän­sen.

He­la platt­for­men ska lig­ga i sam­ma kom­mun. Den för­hopp­ning­en har Sund­by­berg lyft med gran­nen Sol­na in­för byg­gan­det av en ny järn­vägs­sta­tion – men Sol­na vill in­te bac­ka grän­sen.

Un­der ett mö­te med Tra­fik­ver­ket i no­vem­ber tog Sund­by­bergs stad upp att det fanns ett po­li­tiskt öns­ke­mål om att he­la platt­for­men lig­ger in­om kom­mu­nen.

En di­a­log för­des re­dan då mel­lan Sol­na och Sund­by- berg om att ju­ste­ra kommun­grän­sen.

Nu förs dis­kus­sio­nen fram­förallt på tjäns­te­man­na­ni­vå, en­ligt Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sund­by­berg.

– Vi ser på detta som att en ju­ste­ring i så fall görs av prak­tis­ka skäl. Vi mås­te ha en tyd­lig upp­fatt­ning om hur många me­ter el­ler om den över­hu­vud ta­get be­hö­ver flyt­tas, sä­ger han.

Un­der de­talj­plan e ar­be­tet blir det tids nog tyd­ligt vil­ka even­tu­el­la åt­gär­der som krävs.

Kom­mer det slin­ka med nå­got grann­hus som får ”flyt­ta” från Sol­na?

– Vet in­te om vi ska oroa nå­gon i onö­dan. Just nu ser det in­te ut som att det ska be­hö­vas, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son.

Pe­hr Gran­falk (M) är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na. Där har frå­gan en­dast han­te­rats på tjäns­te­man­na­ni­vå och lyf­tes för ett halv­år se­dan.

”Sol­na var då in­te in­tres­se­ra­de av nå­gon grän­sju­ste­ring. Sol­na ser ing­en för­del el­ler nyt­ta i att ju­ste­ra mark för att sta­tio­nen flyt­tar”, skri­ver Pe­hr Gran­falk i ett sms.

En even­tu­ell ju­ste­ring ska in­te på­ver­ka själ­va plan­pro­ces­ser­na för järn­vä­gen, en­ligt Sund­by­bergs stad.

”Vet in­te om vi ska oroa nå­gon i onö­dan.”

FO­TO: GOOG­LE MAPS GRA­FIK: SAN­NA TUURALA FO­TO: ULRICA ANDERSSON

GRÄNS. Sund­by­berg har ve­lat flyt­ta kommun­grän­sen för att få plats med he­la nya platt­for­men i sam­ma kom­mun. Men Sol­na ser ing­et att tjä­na på att ge mark åt gran­nen.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

NE­GA­TIV. ”Sol­na ser ing­en för­del i att ju­ste­ra mark”, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

UPPGÅNG. Un­ge­fär här kan det bli en uppgång från Sund­by­bergs sta­tion – i nu­va­ran­de Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.