Små­ska­ligt ur­val slog klädjät­tar­na

I vå­ras vann lo­ka­la skräd­da­ren Winston & El­le Svensk han­dels an­sed­da pris Bäs­ta bu­tik. Nu finns pla­ner på att ex­pan­de­ra och öpp­na web­s­hop. Sam­ti­digt ska den små­ska­li­ga käns­lan be­va­ras.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

Sve­ri­ges bäs­ta bu­tik finns in­te i Stock­holm, Gö­te­borg el­ler Mal­mö, ut­an på Stu­re­ga­tan i Sund­by­berg. Det an­ser bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Handel som ti­di­ga­re i år till­de­la­de lo­ka­la skräd­da­ren Winston & El­le den pre­stige­fyll­da ut­mär­kel­sen Årets bu­tik un­der en ga­la­mid­dag i Stock­holm.

– Det kän­des helt overk­ligt när de sa vårt namn. Tit­tar man på vin­nar­na i de and­ra ka­te­go­ri­er­na så är det väle­ta­ble­ra­de ked­jor som Ikea, Po­larn & Py­ret och El­gi­gan­ten. Namn som de fles­ta hört ta­las om, sä­ger Jessica Raynée.

– Pris­ut­de­lar­na po­äng­te­ra­de till och med att vi lig­ger på Stu­re­ga­tan i Sund­by­berg – och in­te i Stock­holm, till­läg­ger Da­ni­el Raynée.

Länge har Winston & El­le va­rit li­te av en hem­lis bland Sund­by­bergs­bor och and­ra kläd­in­tres­se­ra­de. Av­sak­na­den av web­s­hop el­ler ens hem­si­da har gett bu­ti­ken, som skö­ter all mark­nads­fö­ring via Instagram, en käns­la av ex­klu­si­vi­tet. Men nu har bran­schen fått upp ögo­nen för Winston & El­le som säl­jer egen­de­sig­na­de pris­vär­da klä­der i små upp­la­gor.

– Ef­ter att vi vann pri­set så är det många fas­tig­hets­ä­ga­re som har hört av sig och vill att vi öpp­nar bu­tik i de­ras lo­ka­ler, be­rät­tar Da­ni­el Raynée.

Just nu på­går ock­så för­hand­ling­ar om att öpp­na yt­ter­li­ga­re en bu­tik på cen­tra­la adres­ser i Stock­holm.

– Vi vill ex­pan­de­ra, men har länge fun­de­rat på om vi fun­kar i stan. För­ra som­ma­ren ha­de vi dock en pop up­bu­tik på Sö­der som gick över för­vän­tan, sä­ger Jessica Raynée.

Samt­li­ga po­ten­ti­el­la lo­ka­ler för ex­pan­sion har ga­tu­lä­ge, pre­cis som bu­ti­ken på Stu­re­ga­tan.

– Vi har Sund­by­berg att tac­ka för myc­ket. Att vi har haft bu­ti­ken här har gett oss möj­lig­het att växa i egen takt. Vi har lyss­nat och för­sökt för­stå kun­der­na. Ef­tersom vi in­te le­gat i en gal­le­ria har vi ock­så haft möj­lig­het att ha event och ett som­mar­café, sä­ger Jessica Raynée.

”Det kän­des helt overk­ligt när de sa vårt namn.”

Da­ni­el Raynée oro­as in­te av att en ex­pan­sion kan ur­vatt­na kon­cep­tet.

– Även om vi fem­dubb­la­de upp­la­gor­na så skul­le vå­ra plagg fort­fa­ran­de va­ra i li­mi­ted edi­tion, men det skul­le va­ra lät­ta­re att få ner pri­ser­na.

Pla­ner finns ock­så på att öpp­na en web­s­hop, be­rät­tar Jessica Raynée.

– Vi hand­lar in­te själ­va på nä­tet, så vi är väl li­te av en dö­en­de upp­la­ga, men web­s­hop är nå­got som kun­der­na ef­ter­frå­gar, och vi vill ock­så ge män­ni­skor som in­te bor här en möj­lig­het att hand­la.

Den små­ska­li­ga käns­lan som präg­lar Winston & El­le vill pa­ret dock be­hål­la.

– Vi är in­te ba­ra ute ef­ter pro­fit. Vi vill ge till­ba­ka. Vi kän­ner al­la till­ver­ka­re per­son­li­gen. Vi vet att de har en bra lön. Vi för­sö­ker att an­stäl­la män­ni­skor från när­om­rå­det och vi ger prak­tik­plat­ser till ung­do­mar från Sund­by­bergs sko­lor, sä­ger Jessica Raynée.

FO­TO: PA­TRIK EK­STRÖM

ÅRETS BU­TIK. Da­ni­el och Jessica Raynée dri­ver kläd­bu­ti­ken Winston & El­le som vann ut­mär­kel­sen årets bu­tik i Re­tail awards.

SUMPAN. – Vi har Sund­by­berg att tac­ka för myc­ket. Att vi har haft bu­ti­ken här har gett oss möj­lig­het att växa i egen takt, sä­ger Jessica Raynée.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.